Bộ Mật tông – Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều – thiên 5

THIÊN V KẾT QUẢ Tôi từ trước vẫn tu tịnh tọa “chỉ quán” là tôn chỉ. Đến ngày 24 tháng 5 năm 1937 tôi vào tịnh tọa rồi, trong bụng…

Read More »

Bộ Mật tông – Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều – thiên 4

THIÊN IV THIỆN CĂN PHÁT Trong bộ Đồng Mông Chỉ Quán dạy: “Người tu thiền định (tịnh tọa) thiện căn phát hiện có tám thứ cảm xúc: Khinh (nhẹ nhàng)…

Read More »

Bộ Mật tông – Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều – thiên 3

THIÊN III LỤC DIỆU PHÁP MÔN (SÁU PHƯƠNG PHÁP HUYỀN DIỆU) Chương thứ hai đã giảng về công phu “Điều hoà”, tuy nhiên điều hòa thân, điều hòa hơi thở,…

Read More »

Bộ Mật tông – Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều – thiên 2

THIÊN II TỊNH TỌA CÔNG PHU THEO THỨ LỚP TẬP LUYỆN A. ĐIỀU HÒA ĂN UỐNG: Dạy rõ: Trước khi muốn thực hành tịnh tọa cần phải điều hòa sự…

Read More »

Bộ Mật tông – Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều – thiên 1

THIÊN I LỜI TỰA CỦA ÔNG TƯỞNG DUY KIỀU Nói về đời tuổi trẻ của tôi mà tôi đã từng kinh nghiệm (theo lời thuật của ông Tưởng Duy Kiều)…

Read More »