[Bộ Mật tông – tập 1]

Bộ Mật tông – Chú Quảng Bát

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

XI- PHƯƠNG PHÁP TÁN SA Lấy cát giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong chén nước sạch. Tay kiết ấn Bảo [...]

Bộ Mật tông – Chuẩn Đế Sám Pháp

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

V- CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP Kinh dạy: Trước khi vào Đạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện. Nên thọ Bồ đề [...]

Bộ Mật tông – Hiển Mật song biện

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

II. HIỂN MẬT SONG BIỆN (Giải rõ hai pháp Hiển giáo và Mật giáo) Nếu nương theo Hiển Mật hai tông tu tập, đó là bực thượng căn, nghĩa là [...]

Bộ Mật tông – Mật giáo tâm yếu

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

II. MẬT GIÁO TÂM YẾU Gồm có các bộ như: Thần Biến Sớ Sao, Mạn Trà La Sớ Sao, đều cho Đà ra ni giáo là Mật Viên vậy. Hiển giáo viên [...]

Bộ Mật tông – Hiển giáo tâm yếu

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

I.- HIỂN GIÁO TÂM YẾU Nguyên một đời giáo hóa của đức Như Lai, văn ngôn rộng rãi, giáo lý sâu xa, Hiển Mật đều thâu tận hết thảy. [...]

Bộ Mật tông – Lời nói đầu

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

LỜI NÓI ĐẦU NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch quý vị thiện tri thức Hơn mười năm qua, tôi y quyển HIỂN MẬT VIÊN THÔNG này, [...]