Bộ Mật tông – tập 1

Bộ Mật tông – Chú Quảng Bát

XI- PHƯƠNG PHÁP TÁN SA Lấy cát giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong chén nước sạch. Tay kiết ấn Bảo Thủ bưng chén cát, còn tay mặt kiết ấn Cát...

Bộ Mật tông – Chú Tỳ Lô Giá Na Phật

X- CHÚ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐẢNH QUANG CHƠN NGÔN Bất Không Quyến Thần Biến kinh nói: Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế...

Bộ Mật tông – Nhập nhà mới và trị bệnh

XI- TRỊ QUỶ MỊ LÀM ĐAU ỐM Bị quỷ mị làm cho đau ốm, lấy cành dưng liễu hay nhánh thạch lựu, mắt nhìn vào nhánh cây, miệng chăm tụng chú Chuẩn Đề 108 biến, rồi lấy nhành cây ấy...

Bộ Mật tông – Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Đề

VII- CÁCH DÙNG KÍNH ĐÀN (Mua cái kính tròn mới chưa hề dùng soi mặt đường kính độ 7 phân tây) Đem kính tròn xông trầm. Đến 10 giờ đêm tối ngày rằm, trước tượng Chuẩn Đề, xây mặt về...

Bộ Mật tông – Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Đề

VI- VÀO ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ CÁCH NGỒI KIM CANG TỌA (Nghĩa là lấy bàn chân mặt gác lên trên vế chân trái, hoặc tùy ý ngồi cũng được.) HAI TAY KIẾT ẤN TAM MUỘI: (Nghĩa là lấy...

Bộ Mật tông – Chuẩn Đế Sám Pháp

V- CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP Kinh dạy: Trước khi vào Đạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện. Nên thọ Bồ đề Tâm Giới; năm pháp này là quy tắc sáu thời hành đạo...

Bộ Mật tông – Vui mừng gặp được lời trước thuật này

VI- VUI MỪNG GẶP ĐƯỢC LỜI TRƯỚC THUẬT NÀY Một đời Thánh Giáo của đức Như Lai không ngoài hai môn Hiển Mật. (Nhơn Vương Kinh Sao nói: Tất cả giáo pháp của Đức Phật, không vượt ra ngoài hai...

Bộ Mật tông – Hiển Mật song biện

II. HIỂN MẬT SONG BIỆN (Giải rõ hai pháp Hiển giáo và Mật giáo) Nếu nương theo Hiển Mật hai tông tu tập, đó là bực thượng căn, nghĩa là tâm tạo pháp giới, đế võng và các thứ quán,...