Bộ Mật tông – Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà Ra Ni

KINH THÁNH LỤC TỰ TĂNG THỌ ĐẠI MINH ĐÀ RA NI Tây thiên dịch kinh Tam Tạng, Triệu Tán Đại phu, Thí Hồng Lô Khanh, Truyền Pháp Đại Sư, Thần…

Read More »

Bộ Mật tông – Chuẩn Đề Biệt Pháp

CHUẨN ĐỀ BIỆT PHÁP TỊNH PHÁP GIỚI ẤN:Trước hết lấy tay trái, ngón trỏ, ngón vô danh, ngón út, ba ngón để trong lòng bàn tay, lấy ngón tay cái…

Read More »

Bộ Mật tông – Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp

THẤT CÂU CHI ĐỘC BỘ PHÁP Tam Tạng Sa Môn Vô Úy dịch Tổng hai mươi lăm bộ Mạn Noa La ấn. Lấy hai ngón vô danh ngón út, tréo…

Read More »

Bộ Mật tông – Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Pháp

THẤT PHẬT CÂU CHI PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ RA NI PHÁP Đời đường, Ngài Thiện Vô Úy phụng chiếu dịch Độc Bộ biệt hành Nam Ma Táp…

Read More »

Bộ Mật tông – Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh Đời Đại Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch Khi bấy…

Read More »

Bộ Mật tông – Nam mô Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Hội Thượng Phật Bồ tát ma ha tát – tập 4

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG QUYỂN BỐN Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay làm thế nào…

Read More »

Bộ Mật tông – Nam mô Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Hội Thượng Phật Bồ tát ma ha tát – tập 3

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG QUYỂN BA Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: Những việc xưa kia của Ngài…

Read More »

Bộ Mật tông – Nam mô Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Hội Thượng Phật Bồ tát ma ha tát – tập 2

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG QUYỂN HAI Sau thời kỳ Phật Thức Khí, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Xá Phù Như Lai, Ứng…

Read More »