Bộ Mật tông – tập 3

Bộ Mật tông – Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích – quyển hạ

THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU SỞ THUYẾT ĐÀ RA NI KINH HỘI THÍCH Quyển Hạ Đời Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn. Thanh Việt Đông, Đảnh Hổ Sơn,...

Bộ Mật tông – Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích – quyển trung

THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU SỞ THUYẾT ĐÀ LA NI KINH HỘI THÍCH Quyển Trung Đời Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn. Thanh Việt Đông, Đảnh Hổ Sơn,...

Bộ Mật tông – Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích – quyển thượng

THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU SỞ THUYẾT ĐÀ LA NI KINH HỘI THÍCH Quyển Thượng Đời Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn. Thanh Việt Đông, Đảnh Hổ Sơn,...