Bộ Mật tông – Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La Ni

HOẠCH CHƯ THIỀN TAM MUỘI NHẤT THIẾT PHẬT PHÁP MÔN ĐÀ RA NI Ưu mưu ni, phá ra mưu ni, cứu sá xà hê câu tế bạt xà, a ba…

Read More »

Bộ Mật tông – Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Đà La Ni

QUÁN THẾ ÂM LINH CHƯ CĂN CỰ TÚC ĐÀ RA NI Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị da a hoa lô ky tết sa hoa…

Read More »

Bộ Mật tông – Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni

QUÁN THẾ ÂM THUYẾT TRỪ NHẤT THIẾT NHÃN THỐNG ĐÀ RA NI Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị da, a hoa lô ky tết sa…

Read More »

Bộ Mật tông – Kinh Tăng Huệ Đà La Ni

KINH TĂNG HUỆ ĐÀ RA NI 4Như thật tôi nghe, một thời Đức Đại Huệ Bồ Tát ở trên đảnh núi Tu Di. Bấy giờ hết thảy chư Thiên Tử…

Read More »

Bộ Mật tông – Phật nói kinh Trì cú Thần Chú

PHẬT NÓI KINH TRÌ CÚ THẦN CHÚ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với…

Read More »

Bộ Mật tông – Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ RA NI CHÚ (MỘT QUYỂN) Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. Sa Môn Thích Viên Đức…

Read More »

Bộ Mật tông – Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương

KINH NHẤT THIẾT CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM VƯƠNG (MỘT QUYỂN) Đời Đường, Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. Thích Viên Đức dịch thành…

Read More »

Bộ Mật tông – Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ Úm, Táp Đá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn…

Read More »

Bộ Mật tông – Phật nói Bắc Đẩu Thất Tinh diên mạng

PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì. Sa…

Read More »

Bộ Mật tông – Thần biến diên mạt pháp

THẦN BIẾN DIÊN MẠNG PHÁP Người bịnh liên miên, viết bùa này nơi tim (ngực) họ, thì bịnh liền lành. “Đại kiết cấp cấp như luật lịnh.” Đau tim, viết…

Read More »

Bộ Mật tông – Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Đà La Ni pháp thuật linh yếu môn

UẾ TÍCH KIM CANG THUYẾT THẦN THÔNG ĐẠI MÃN ĐÀ RA NI PHÁP THUẬT LINH YẾU MÔN Bắc Thiên Trúc, Sa Môn Tam Tạng A Chất Đạt Tần truyền sang…

Read More »

Bộ Mật tông – Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh

MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CHÚ TẠNG TRUNG NHẤT TỰ CHÚ VƯƠNG KINH Đời Đường, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. Sa…

Read More »