Thư mục – Tài liệu tham khảo

Thư mục – Tài liệu tham khảo

Abhayashri: La vie merveilleuse de 84 grands sages de l’Inde ancienne. Ngor Ewam Phende Ling 1988.

Candrakirti: Madhyamikavatara. L’Entrée au milieu. Editions Dharma 1985.

De la Vallée Poussin: Introduction à la pratique des futurs Buddhas. Librairie Bloud et Cie 1907.

Étienne Lamotte: Mahaprajnaparamitasastra. Institut Orientaliste. Louvain 1949.

Read moreThư mục – Tài liệu tham khảo

Bồ tát hạnh – Chương 10 Hồi hướng công đức

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG X – Hồi Hướng Công Đức

1) Do công đức biên tập Bồ Tát Hạnh này, nguyện cho tất cả chúng sinh đều bước chân trên Bồ Tát đạo.

2) Nguyện cho tất cả chúng sinh, bất cứ nơi đâu, đang bị đau khổ hành hạ thân và tâm, nhờ công đức này, đều được biển an lạc, sung sướng.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 10 Hồi hướng công đức

Bồ tát hạnh – Chương 9 Trí Huệ

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG IX – Trí Huệ

1) Tất cả những hạnh trước được chỉ dạy bởi đấng Xuất Thế cốt để cuối cùng dẫn đến trí huệ. Do đó, kẻ nào muốn diệt trừ tận gốc khổ đau phải tập khai triển trí huệ.

2) Có hai loại chân lý: chân lý bao phủ [1] và chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối, vượt ngoài tầm hiểu biết của thông minh trí thức nên nó không bị “bao phủ”.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 9 Trí Huệ

Bồ tát hạnh – Chương 8 Thiền Định

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG VIII – Thiền Định

1) Sau khi tăng trưởng sức tinh tấn, Bồ Tát phải tu tập Thiền Định, tập trung tâm ý. Người mà tâm buông lung sẽ rơi vào tà kiến, phiền não.

2) Sống cô đơn, ẩn dật sẽ giúp hành giả loại trừ mọi sự phóng dật. Do đó Bồ Tát cần từ bỏ việc đời, không bận tâm lo lắng.

3) Nếu không từ bỏ được việc đời, đó là tại ái nhiễm (người thân) và tham lam vật chất. Ta phải từ bỏ tất cả, noi theo gương của các bậc hiền giả.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 8 Thiền Định

Bồ tát hạnh – Chương 7 Tinh tấn

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG VII – Tinh Tấn

1) Sau khi có được nhẫn nhục, hành giả phải trau giồi sức tinh tấn, bởi vì quả Bồ Đề thành hay không là tùy ở tinh tấn. Không có tinh tấn thì không có công đức nào thành tựu, cũng như không có gió thì không có sự di động nào cả.

2) Thế nào là tinh tấn? Đó là siêng năng làm các hạnh lành. Ngược lại của tinh tấn là gì? Là lười biếng, chán nản, thích tạo ác và không tin tưởng chính mình.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 7 Tinh tấn

Bồ tát hạnh – Chương 6 Nhẫn nhục

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG VI – Nhẫn Nhục

1) Tất cả hạnh lành tích tụ trong nhiều kiếp như bố thí, lễ Phật, v.v.. chỉ cần một giây phút sân hận thôi cũng đủ đốt cháy tiêu tất cả.

2) Không có tội nào tai hại hơn sân hận, cũng không có khổ hạnh nào dũng cảm hơn hạnh nhẫn nhục. Do đó, bằng mọi cách, ta (Bồ Tát) sẽ nuôi dưỡng, tăng trưởng tánh nhẫn nhục.

3) Ta sẽ không bao giờ an ổn hay nếm được mùi vị sung sướng thảnh thơi, không bao giờ được yên ngủ tự tại nếu ngày đó nọc độc sân hận còn nằm ở trong tâm .

Read moreBồ tát hạnh – Chương 6 Nhẫn nhục

Bồ tát hạnh – Chương 5 Giữ gìn Tâm Ý

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG V – Giữ Gìn Tâm Ý

1) Người nào muốn giữ gìn giới hạnh thì trước hết phải biết giữ gìn cẩn thận tâm ý; nếu không giữ gìn được tâm ý thì sẽ không giữ gìn được giới hạnh.

2) Những con voi rừng, khi bị động cỡn, dày xéo phá hoại mọi vật nhưng vẫn chưa bằng con “voi tâm” phóng túng nơi địa ngục.

3) Nhưng nếu cột được con “voi tâm” này bằng sợi dây chánh niệm thì mọi nguy hiểm sẽ tan biến, mọi hanh thông sẽ hiển bày.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 5 Giữ gìn Tâm Ý

Bồ tát hạnh – Chương 4 Thực hành Bồ Đề Tâm

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG IV -Thực Hành Bồ Đề Tâm
(Bồ Đề Tâm Hạnh)

1) Sau khi mạnh mẽ phát nguyện Bồ Đề Tâm, bậc Bồ Tát (con trai của Phật) phải tinh tấn tu tập không được xao lãng.

2) Khi quyết định một việc gì hấp tấp, không suy nghĩ chín chắn, người ta có thể hoặc thi hành hoặc lãng quên, mặc dầu đã phát nguyện.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 4 Thực hành Bồ Đề Tâm

Bồ tát hạnh – Chương 3 Phát Bồ Đề Tâm

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG III – Phát Bồ Đề Tâm
(Bồ Đề Tâm Nguyện)

1) Tất cả chúng sinh có bao nhiêu công đức, hạnh lành tôi đều xin tùy hỷ và nguyện cho họ được an vui hạnh phúc.

2) Có bao nhiêu chúng sinh đã thoát khỏi đau khổ luân hồi, bao nhiêu hiền giả, hành giả đã chứng quả Bồ Tát, quả Phật, tôi đều xin vui mừng tán thán.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 3 Phát Bồ Đề Tâm

Bồ tát hạnh – Chương 2 Sám hối

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

CHƯƠNG II – Sám Hối

1) Để có được hòn ngọc vô giá (Bồ Đề Tâm) tôi xin xưng tán và đảnh lễ tất cả chư Phật, Thánh Diệu Pháp và chư Bồ Tát, các ngài là biển công đức của tất cả chúng sinh.

2-6) Tất cả hoa trái, báu vật thế gian, các loại nước cam lồ thanh tịnh và ngon ngọt, những nọn núi đầy bảo châu, hoa thơm, cỏ lạ, tất cả mùi hương trầm của thế giới Trời, Người, những cây cho ra quả bằng ngọc lưu ly, những cây thành tựu điều ước [1], những hồ sen thanh khiết với tiếng hát của đàn thiên nga, tất cả bảo vật đầy dãy hư không. Sau khi quán tưởng những thứ trên trong tâm, tôi xin cúng dường lên chư Phật và các Trưởng Tử của Như Lai (Bồ Tát). Các Ngài là những bậc Ứng cúng, Đại Từ, Đại Bi, xin hãy thương xót tôi mà chấp nhận sự cúng dường trên.

Read moreBồ tát hạnh – Chương 2 Sám hối