[Bước đầu học Phật]

28. Làm sao tu theo Phật?

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài [...]

27. Học Phật bằng cách nào?

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Học Phật bằng cách nào? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi [...]

26. Thế nào là Phật pháp?

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Thế nào là Phật pháp? Phật pháp là những điều đức Phật chứng [...]

25. Phật là gì?

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch [...]

22. Chữ TỨC trong đạo Phật

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Chữ TỨC trong đạo Phật Người đời và những người mới học đạo [...]

21. Cốt lõi của đạo Phật

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Cốt lõi của đạo Phật Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh [...]

20. Chấp là gốc của đấu tranh

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Chấp là gốc của đấu tranh Mọi người chúng ta đều than cuộc sống [...]

19. Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả Là con người ai cũng sợ khổ cầu [...]

18. Hoa sen trong bùn

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Hoa sen trong bùn Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng, chúng [...]

17. Tu trong mọi hoàn cảnh

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Tu trong mọi hoàn cảnh Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của [...]
1 2 3