Bước đầu học Phật – HT Thanh Từ

28. Làm sao tu theo Phật?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của...

27. Học Phật bằng cách nào?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Học Phật bằng cách nào? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương...

26. Thế nào là Phật pháp?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Thế nào là Phật pháp? Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho...

25. Phật là gì?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là chỉ...

24. Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác? Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy,...

23. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không? Đa số người nghe trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa" cho là tâm trạng...

22. Chữ TỨC trong đạo Phật

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Chữ TỨC trong đạo Phật Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói...

21. Cốt lõi của đạo Phật

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Cốt lõi của đạo Phật Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên...