[Cẩm nang cư sĩ]

Cẩm nang cư sĩ – Chú thích

Tháng Mười 17, 2014 | 0 Comments

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 CHÚ THÍCH: [01] Hoà Thượng Thích Minh Châu, Kinh Phật Tự [...]

Thực tập Thiền Minh Sát

Tháng Mười 17, 2014 | 0 Comments

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 THỰC TẬP THIỀN MINH SÁT[22] Hòa thượng Mahasi Sayadaw [...]

Pháp thở đơn giản

Tháng Mười 17, 2014 | 0 Comments

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 PHÁP THỞ ĐƠN GIẢN Cư sĩ Nguyên Giác dịch từ nguyên [...]

Kinh Úc Già Trưởng Giả

Tháng Mười 17, 2014 | 0 Comments

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 KINH ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ [40] Hán dịch: Tào Nguy, Pháp Sư [...]

Kinh Ưu Bà Tắc

Tháng Mười 17, 2014 | 0 Comments

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 KINH ƯU-BÀ-TẮC [39] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức [...]
1 2