LỜI CUỐI SÁCH

MỤC LỤC SINH QUÁN SINH QUÁN PHÁP HIỆU TRÚ QUÁN 1 HÀ NỘI HT.THÍCH TÂM MINH Hải Dương 2 THỪA THIÊN HUẾ HT.THÍCH TÂM TỊNH T.T.HUẾ HT.TRA AM-VIÊN THÀNH T.T.HUẾ…

Read More »

Giáo sư NGUYỄN ĐĂNG THỤC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

Cư sĩ TRÚC THIÊN – NGUYỄN ĐỨC TIẾU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

Cư sĩ HỒNG TAI – ĐOÀN TRUNG CÒN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

Cư sĩ VĂN QUANG THÙY

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2546 – 2002 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Nhà Xuất…

Read More »

198. HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

197. HÒA THƯỢNG THÍCH THUẬN ĐỨC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

196. HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỰC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

195. HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THÀNH

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

194. HÒA THƯỢNG TĂNG ĐỨC BỔN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

193. HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỊNH QUANG

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

192. HÒA THƯỢNG THÍCH KHẾ HỘI

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »