Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THỪA

Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa Tiết mục: I. Nguyên nhân phân biệt danh từ II. Sự phát triển của Hữu-bộ III. Sự phát triển của Kinh-Lượng-bộ IV. Sự phát triển của Đồng Diệp bộ   Kinh sách tham khảo: Dị-Bộ-Tông-Luân-Luận, Phật-Học-Đại-Cương, Lược-Sử-Truyền-Bá-Phật-Giáo, Ấn-Độ-Phật-Giáo-Sử-Lược.   Đề yếu: Bởi chúng sanh căn tánh có khác nhau, … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THỪA

Phật học Tinh Yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĐÔI LỜI PHI LỘ

Ðôi Lời Phi Lộ Ba tạng Kinh-điển của Phật-giáo hiện nay gồm có đến hơn vạn quyển. Trong ấy, những Kim-ngôn của Ðấng Ðiều-Ngự và huyền-nghĩa của chư Tổ, hàm ẩn Ðạo-lý thâm thúy vô biên. Muốn du ngoạn trong bể Phật-pháp bao la, hay lên đỉnh non thánh-giáo để nhìn khắp nơi bằng tầm … Read morePhật học Tinh Yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĐÔI LỜI PHI LỘ

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: LUÂN HỒI VÀ NHÂN QUẢ

Luân Hồi Và Nhân Quả Tiết mục: I. Thuyết luân-hồi qua phương diện sự, lý II. Vài chứng nghiệm về thuyết luân-hồi III. Ý nghĩa và các yếu điểm về nhân-quả IV. Những tương quan giữa nhân và quả   Kinh sách trích dẫn: – Kinh Lăng-Nghiêm, Kinh Phạm-Võng, Trì-Bắc-Ngẫu-Ðàm, Tư-Quy-Tập, Phật-Học-Phổ-Thông, Kinh Kim-Cang-Bát-Nhã, Kinh … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: LUÂN HỒI VÀ NHÂN QUẢ

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĂN CHAY

Ăn Chay Tiết mục: I. Ý nghĩa của sự ăn chay II. Những ngày chay III. Lời Phật dạy về sự đoạn-nhục-thực IV. Mấy lời khuyên của cổ-đức   Kinh sách trích dẫn: Kinh Lăng-Già, Kinh Ương-Quật-Ma, Kinh Niết-Bàn, Kinh Tứ-Thiên-Vương, Luận Trí-Ðộ, Kinh Ðịa-Tạng, Kinh Phạm-Võng, Kinh Ðề-Vị, Tư-Trì-Ký, An-Sĩ-Toàn-Thơ, Tuyên-Luật-Sư-Cảm-Ứng-Ký.   Ðề yếu: … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĂN CHAY

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ THẬP THIỆN NGHIỆP

Yếu Nghĩa Về Thập Thiện Tiết mục: I. Thế nào là thiện II. Biện minh về nghĩa thiện III. Mười nghiệp lành IV. Nhân-quả của Thập-thiện   Kinh sách trích dẫn: Kinh Thập-Thiện-Nghiệp-Ðạo, Pháp-Uyển-Châu-Lâm, An-Sĩ-Toàn-Thơ.   Ðề yếu: Dân tộc Việt-Nam ta khi răn dạy con cháu, thường nói đến vấn đề nhân-quả thiện ác, … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ THẬP THIỆN NGHIỆP

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ NGŨ GIỚI

Khái Yếu Về Ngũ Giới Tiết mục: I. Những điểm thiết yếu về Ngũ-giới II. Nghi thọ năm giới và tánh tướng III. Lược thuyết về việc đắc giới IV. Tướng phá giới   Kinh sách trích dẫn: Kinh Ưu-Bà-Tắc-Giới, Thập-Tụng-Yết-Ma-Tỷ-Khưu-Yếu-Dụng, Kinh Ðại-Phương-Tiện-Phật-Báo-Ân, Tát-Bà-Ða-Tỳ-Ni-Tỳ-Bà-Sa.   Ðề yếu: Ðạo Nho có Tam-cang Ngũ-thường, đạo Phật có … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ NGŨ GIỚI

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ TAM BẢO

Khái Yếu Về Tam Quy Tiết mục: I. Ý nghĩa Tam-quy II. Danh nghĩa Tam-bảo III. Yếu điểm về việc thọ Tam-quy IV. Chỗ phi quy-y   Kinh sách trích dẫn: Kinh Ðại-Thừa-Lý-Thú-Lục-Ba-La-Mật, Luận Du-Già-Sư-Ðịa, Kinh Văn-Thù-Sư-Lợi-Vấn, Kinh Ưu-Bà-Tắc, Kinh Ðại-Phương-Tiện-Phật-Báo-Ân.   Ðề Yếu: Pháp Tam-quy dường như đơn giản, song ít người thấu hiểu … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ TAM BẢO

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

Phật Giáo Với Xã Hội Tiết mục: I. Ðạo trị nước II. Ðạo thầy trò III. Ðạo bằng hữu IV. Ðạo mưu sanh Kinh sách trích dẫn: Kinh Phật-Thuyết-Vương-Pháp-Chánh-Luận, Kinh Phật-Vị-Thắng-Quang-Thiên-Tử-Thuyết-Vương-Pháp, Kinh Thiện-Sanh, Kinh Trường-A-Hàm, Căn-Bản-Tỳ-Nại-Gia, Kinh Phật-Thuyết-A-Nan-Vấn-Sự-Phật-Kiết-Hung, Bột-Kinh, Tứ-Phần-Luật, Kinh Phật-Bản-Hạnh, Kinh Ưu-Bà-Tắc-Giới, Kinh Ðại-Phương-Tiện-Phật-Báo-Ân.   Ðề yếu: Ðức Phật ra đời thuyết pháp … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: PHẬT GIÁO VÀ GIA ĐÌNH

Phật Giáo Với Gia Ðình Tiết mục: I. Lược thuyết về năm thừa II. Bổn phận cha con III. Bổn phận vợ chồng IV. Bổn phận chủ tớ   Kinh sách trích dẫn: Các Kinh: Biện-Ý-Trưởng-Giả-Tử, Thiện-Sanh, Trường-A-Hàm, Ðại-Tập, Tâm-Ðịa-Quán, Tạp-Bảo-Tạng, Tịnh-Phạn-Niết-Bàn, Bản-Sự, Vu-Lan-Bồn, Ngọc-Gia-Nữ, Trưởng-Giả-Pháp-Chí-Thê. Ðề yếu: Nhiều người hiểu lầm rằng: Tu phải … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: PHẬT GIÁO VÀ GIA ĐÌNH

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: XUẤT PHÁT ĐIỂM CỦA ĐẠO PHẬT

Xuất Pháp Ðiểm Của Ðạo Phật Tiết mục: I. Vấn đề khổ trong đạo Phật II. Căn bản giải thoát của đạo Phật III. Ý nghĩa xuất-gia của đạo Phật IV. Bản hoài ra đời của Đức Phật Kinh sách tham khảo: Kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, Kinh Hiền-Ngu, Trúc-Song-Tùy-Bút-Lục, Tri-Môn-Cảnh-Huấn.   Ðề yếu: Ðiểm xuất phát của … Read morePhật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: XUẤT PHÁT ĐIỂM CỦA ĐẠO PHẬT