Phật học Tinh yếu

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THỪA

Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa Tiết mục: I. Nguyên nhân phân biệt danh từ II. Sự phát triển của Hữu-bộ III. Sự phát triển của Kinh-Lượng-bộ IV. Sự phát triển của Đồng Diệp bộ   Kinh sách tham khảo:...

Phật học Tinh Yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĐÔI LỜI PHI LỘ

Ðôi Lời Phi Lộ Ba tạng Kinh-điển của Phật-giáo hiện nay gồm có đến hơn vạn quyển. Trong ấy, những Kim-ngôn của Ðấng Ðiều-Ngự và huyền-nghĩa của chư Tổ, hàm ẩn Ðạo-lý thâm thúy vô biên. Muốn du ngoạn trong...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: LUÂN HỒI VÀ NHÂN QUẢ

Luân Hồi Và Nhân Quả Tiết mục: I. Thuyết luân-hồi qua phương diện sự, lý II. Vài chứng nghiệm về thuyết luân-hồi III. Ý nghĩa và các yếu điểm về nhân-quả IV. Những tương quan giữa nhân và quả  ...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: ĂN CHAY

Ăn Chay Tiết mục: I. Ý nghĩa của sự ăn chay II. Những ngày chay III. Lời Phật dạy về sự đoạn-nhục-thực IV. Mấy lời khuyên của cổ-đức   Kinh sách trích dẫn: Kinh Lăng-Già, Kinh Ương-Quật-Ma, Kinh Niết-Bàn, Kinh...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ THẬP THIỆN NGHIỆP

Yếu Nghĩa Về Thập Thiện Tiết mục: I. Thế nào là thiện II. Biện minh về nghĩa thiện III. Mười nghiệp lành IV. Nhân-quả của Thập-thiện   Kinh sách trích dẫn: Kinh Thập-Thiện-Nghiệp-Ðạo, Pháp-Uyển-Châu-Lâm, An-Sĩ-Toàn-Thơ.   Ðề yếu: Dân tộc...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ NGŨ GIỚI

Khái Yếu Về Ngũ Giới Tiết mục: I. Những điểm thiết yếu về Ngũ-giới II. Nghi thọ năm giới và tánh tướng III. Lược thuyết về việc đắc giới IV. Tướng phá giới   Kinh sách trích dẫn: Kinh Ưu-Bà-Tắc-Giới,...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: KHÁI YẾU VỀ TAM BẢO

Khái Yếu Về Tam Quy Tiết mục: I. Ý nghĩa Tam-quy II. Danh nghĩa Tam-bảo III. Yếu điểm về việc thọ Tam-quy IV. Chỗ phi quy-y   Kinh sách trích dẫn: Kinh Ðại-Thừa-Lý-Thú-Lục-Ba-La-Mật, Luận Du-Già-Sư-Ðịa, Kinh Văn-Thù-Sư-Lợi-Vấn, Kinh Ưu-Bà-Tắc, Kinh...

Phật học Tinh yếu – HT Thích Thiền Tâm: PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

Phật Giáo Với Xã Hội Tiết mục: I. Ðạo trị nước II. Ðạo thầy trò III. Ðạo bằng hữu IV. Ðạo mưu sanh Kinh sách trích dẫn: Kinh Phật-Thuyết-Vương-Pháp-Chánh-Luận, Kinh Phật-Vị-Thắng-Quang-Thiên-Tử-Thuyết-Vương-Pháp, Kinh Thiện-Sanh, Kinh Trường-A-Hàm, Căn-Bản-Tỳ-Nại-Gia, Kinh Phật-Thuyết-A-Nan-Vấn-Sự-Phật-Kiết-Hung, Bột-Kinh, Tứ-Phần-Luật,...