Phật học quần nghi

Phật học quần nghi: phụ lục 2

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- BỐN BÀI THƠ CỦA THIỀN SƯ TÔNG BỒN BÀI 1 : Sơn cư...

Phật học quần nghi: phụ lục 1

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- HỌC PHẬT BẰNG CÁCH NÀO? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là...

Phật học quần nghi: câu 75 – quan điểm của Phật giáo với ngày tận thế

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 75 - QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI NGÀY "TẬN THẾ" Ngày...

Phật học quần nghi: câu 74 – thánh ngôn lượng mà Phật nói có chịu được khảo nghiệm không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 74 - "THÁNH NGÔN LƯỢNG" MÀ PHẬT NÓI CÓ CHỊU ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM...

Phật học quần nghi: câu 73 – thế giới quan Phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 73 - THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO CÓ HỢP VỚI KHOA HỌC HIỆN...

Phật học quần nghi: câu 72 – quan niệm về sinh mạng con người của Đạo Phật có hợp với khoa học

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 72 - QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ SINH MẠNG CON NGƯỜI CÓ...

Phật học quần nghi: câu 71 – có nên dùng khoa học để giải thích Phật Pháp

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 71 - CÓ NÊN DÙNG QUAN ĐIỂM KHOA HỌC ĐỂ GIẢI THÍCH PHẬT...

Phật học quần nghi: câu 70 – Có thể dùng những hiện tượng vật lý để giải thích những hiện tượng thần bí được không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ ---------------------------------------------------- 70. CÓ THỂ DÙNG NHỮNG HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ ĐỂ GIẢI THÍCH NHỮNG...