Bài 12 – Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thất giác chi)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 12 – Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thất giác chi) Thích Thiện Bảo A- Dẫn nhập Giáo lý đạo Phật được xem là một nền giáo … Read moreBài 12 – Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thất giác chi)

Bài 11 – Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 11 – Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ) Thích Phước Lượng A- Dẫn nhập Sau khi thành đạo, Ðức Thế Tôn đã vận dụng phương tiện … Read moreBài 11 – Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ)

Bài 10 – Ba dấu ấn của chánh pháp (Tam pháp ấn)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 10 – Ba dấu ấn của chánh pháp (Tam pháp ấn) Nguyên Tuấn A- Dẫn nhập Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ … Read moreBài 10 – Ba dấu ấn của chánh pháp (Tam pháp ấn)

Bài 09 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 9 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới) Thích Tâm Thiện A- … Read moreBài 09 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới)

Bài 08 – Năm uẩn (Ngũ uẩn)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 8 – Năm uẩn (Ngũ uẩn) Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ sự thiếu … Read moreBài 08 – Năm uẩn (Ngũ uẩn)

Bài 07 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 7 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) Thích Tâm Hải A- Dẫn nhập Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày … Read moreBài 07 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên)

Bài 06 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 6 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ) Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng A- Dẫn nhập Tam vô lậu học là môn học thù thắng gồm có … Read moreBài 06 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ)

Bài 04 – Nghiệp (Karma)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 4 – Nghiệp (Karma) Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Ðức Phật dạy rằng: “Con người là chủ nhân của nghiệp, là … Read moreBài 04 – Nghiệp (Karma)