[Học Phật hành nghi]

Phần phụ lục học Phật hành nghi

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Phần phụ lục Lời di chúc – Dặn Dò Những [...]

Bài 23 – Tống táng hậu sự

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 23 – Tống táng hậu sự Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 21 – Nhập thất tịnh tu

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 21 – Nhập thất tịnh tu Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 20 – Chăm sóc người bệnh

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 20 – Chăm sóc người bệnh Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 19 – Cùng người chung ở

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 19 – Cùng người chung ở Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 18 – Ngủ nghỉ

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 18 – Ngủ nghỉ Nguồn: Tam-bảo đệ tử [...]

Bài 17 – Nghi biểu khi ăn

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 17 – Nghi biểu khi ăn Nguồn: Tam-bảo đệ [...]

Bài 16 – Ngồi thiền

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 16 – Ngồi thiền Nguồn: Tam-bảo đệ tử [...]

Bài 15 – Lễ bái tụng niệm

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 15 – Lễ bái tụng niệm Nguồn: Tam-bảo [...]

Bài 13 – Làm công cho người

Tháng Hai 21, 2014 | 0 Comments

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 13 – Làm công cho người Nguồn: Tam-bảo [...]
1 2 3