HĐCM HĐTS GHPG VN

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN THƯỜNG TRỰC 1. HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương 2. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017) 1. Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Phổ Tuệ 2. Phó Pháp Chủ...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012) 1. Pháp Chủ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ 2. Phó Pháp Chủ...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ V (2002 – 2007) 01. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch 02. Phó Pháp...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch 2. Phó Pháp...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ III (1992 – 1997) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ II (1987 – 1992) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp...

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ I (1981 – 1987) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp...