HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN THƯỜNG TRỰC

1. HT.Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2. HT.Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3. HT.Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017) 1. Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Phổ Tuệ 2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Trí Tịnh 3. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012) 1. Pháp Chủ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ 2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hoà thượng Thích Trí Tịnh 3. Phó Pháp Chủ Hoà thượng Thích … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ V (2002 – 2007) 01. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch 02. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Tịnh 03. Phó Pháp chủ kiêm … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch 2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Tịnh 3. Phó Pháp chủ kiêm … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ III (1992 – 1997) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Tịnh 3. Phó Pháp chủ : … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ II (1987 – 1992) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp chủ đặc trách Giám luật : Hòa thượng Thích Đôn Hậu 3. Phó Pháp chủ … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ NHIỆM KỲ I (1981 – 1987) 1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận 2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Đôn Hậu 3. Phó Pháp chủ : … Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)