Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Thứ Hai Mươi Tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Thứ Hai Mươi Tám Khi đã thể nhận được rằng: Pháp thân bất động Ứng hiện tùy duyên Khứ lai vô ngại … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Thứ Hai Mươi Tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự Thứ Hai Mươi Bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự Thứ Hai Mươi Bảy Sau khi phá trừ hành ấm, cội gốc của sự khởi động u uẩn để sinh ra các … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự Thứ Hai Mươi Bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Ðà La Ni Thứ Hai Mươi Sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Ðà La Ni Thứ Hai Mươi Sáu  Sau khi phá trừ tướng ấm. Tâm đã trong sáng như gương. Ví như cảnh đến bóng hiện rõ ràng trong … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Ðà La Ni Thứ Hai Mươi Sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ Hai Mươi Lăm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ Hai Mươi Lăm Sau khi đã phát trừ “thọ ấm”, mặc dù thoát khỏi cái lụy hình hài nhưng “tập … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ Hai Mươi Lăm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ Hai Mươi Bốn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o —   Quyển Thứ Bảy Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ Hai Mươi Bốn Nhận rõ “sắc thân” do “tự tánh nhiệm mầu” biển hiện nên không bị nhiễm chấp … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ Hai Mươi Bốn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Thứ Hai Mươi Ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Thứ Hai Mươi Ba Nhận được: “Tự tánh năng sinh muôn pháp Vốn chẳng sinh diệt Vốn chẳng lay động Và có … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Thứ Hai Mươi Ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Chúc Lụy Thứ Hai Mươi Hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Chúc Lụy Thứ Hai Mươi Hai Chúc (lũy) là dặn bảo. Lũy hay lụy là chất chồng nhiều lớp. Chúc lũy có nghĩa là dặn bảo nhiều lần. … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Chúc Lụy Thứ Hai Mươi Hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ Hai Mươi Mốt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ Hai Mươi Mốt Nhận ra được những đức tướng vi diệu từ nơi tâm tánh nhiệm mầu, ứng cơ tiếp vật, không ngoài … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ Hai Mươi Mốt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ Hai Mươi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ Hai Mươi Vì thọ trì kinh Pháp Hoa mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được thanh tịnh. Do thanh tịnh nên … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ Hai Mươi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Pháp Sư Công Ðức Thứ Mười Chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng nghĩa: Pháp Sư Thích Thiện Trí Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN& Học viện PGVN — o0o — Phẩm Pháp Sư Công Ðức Thứ Mười Chín Pháp sư Công Đức là nói về những công đức do bởi lục căn thanh tịnh diệu dụng tùy duyên. Từ … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa – Pháp Sư Thích Thiện Trí: Phẩm Pháp Sư Công Ðức Thứ Mười Chín