Chương 10 – Bồ tát hạnh

BỒ TÁT HẠNH

Dù chỉ là một khởi niệm trong khía cạnh hy cầu của Bồ Đề Tâm và trong tự thể của một Thiện Hành không thôi cũng đã rất vượt thường;nhưng chỉ có thế thôi sẽ không vẹn toàn nổi tiêu đích viên mãn Phật quả.Mà trọng yếu là hãy đấn bước tu Bồ Tát Hạnh.Những hành vi này gọi là Lục Ba La Mật[1] ,kết hợp phương tiện và trí huệ,kiến tạo nên một chánh đạo chủ yếu và bao quát hướng đến giác ngộ.Chính Đức Phật đã từng dạy rằng: Bồ Tát sở dĩ xả bỏ được mọi phiền não là nhờ sức mạnh của Trí Huệ,nhưng các ngài miên viễn chẳng lìa bỏ chúng sanh là nhờ vào sức mạnh của phương tiện thiện xảo Từ Bi.

Read moreChương 10 – Bồ tát hạnh

Chương 9 – Bồ tát nguyện

BỒ TÁT NGUYỆN

Nếu lấy sự thành tựu giải thoát luân hồi làm thỏa mãn thì vẫn chưa thể gọi là đủ.Dù từ trong quan điểm của chí nguyện mình để bàn thảo thì chính cảnh giới Nhất Thiết Trí thành tựu Phật quả mới đích thật là sự đạt thành vẹn toàn cho sự phúc lợi của chính mình.Sau khi phát nguyện cầu giải thoát và trải qua quá trình tu hành Tam Học;thay vì chỉ quan tâm đến sự thành tựu giải thoát cho chính tự thân thì đối với những người có tuệ giác cao,việc tiên khởi là nên quán tu về Bồ Đề Tâm, đó là nguyện thành Phật độ khắp chúng sanh và hãy tiến vào con đường đại thừa (tức là cỗ xe lớn).

Read moreChương 9 – Bồ tát nguyện

Chương 8 – Tứ Diệu Đế

TỨ DIỆU ĐẾ

Để kiến lập một nguyện vọng kiên định nhằm giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử,ta cần phải triệt để kiểm soát những nhân duyên và cân nhắc các lý do của ý muốn thoát ly này. Điều đầu tiên phải thừa nhận là thân tâm chúng ta đã được sắp đặt trước để chịu khổ.Tứ Diệu Đế[1],bài giáo lý đầu tiên của Đức Phật-đã đề cập trực tiếp đến vấn đề này.Các chân lý này là Khổ Đế,chân lý của khổ; Tập Đế, chân lý về nguyên nhân của Khổ; Diệt Đế,chân lý của sự diệt khổ và Đạo Đế,chân lý về con đường diệt khổ.

Read moreChương 8 – Tứ Diệu Đế

Chương 7 – Nghiệp

NGHIỆP

Những hậu quả của nghiệp lực rất rõ ràng:các hành vi xấu luôn luôn gây khổ và hành vi tốt luôn luôn mang lại an lạc hạnh phúc.Nếu bạn hành thiện sẽ được an lạc; làm ác,chính bạn sẽ chịu khổ.Hành nghiệp của chúng ta sẽ đeo đuổi ta từ kiếp này sang kiếp khác. Điều này giải thích tại sao có người không ngớt làm ác lại vẫn công thành danh toại trên phương diện thế tục hoặc lắm kẻ khác dốc lòng tu hành thì lại phải đối đầu với muôn vàn khó khăn khốn khổ.Hành nghiệp đã tạo tác từ vô số kiếp; vì thế,có vô số tiềm năng trong vô số nghiệp báo.

Read moreChương 7 – Nghiệp

Chương 6 – Quy y

QUY Y

Tín đồ Phật giáo là một người bị thôi thúc bởi động cơ lo sợ phải chịu đau khổ trong vòng luân hồi sanh tử và trong sự chuyển sinh vào cảnh giới thấp hơn mà quay về quy y với Tam bảo: Phật,Pháp (giáo pháp) và Tăng (đoàn thể những người tu hành).Người Phật tử,xuyên qua kinh nghiệm tu hành,biết rằng Tam Bảo có năng lực hỗ trợ họ khỏi bị đọa lạc xuống cảnh giới thấp.

Read moreChương 6 – Quy y

Chương 5 – Sanh

SANH

Nghiệp (Karma) có thể được hiểu như sự quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả;khá giống như lối hiểu biết của các nhà vật lý học về mỗi tác động đều có một phản ứng tương đồng hay trái ngược. Đối với vật lý học,không phải bao giờ ta cũng tiên đoán được hình thức nào mà phản ứng sẽ sanh ra.Nhưng đôi khi ta có thể tiên liệu được phản ứng và có thể làm một chút gì để dịu bớt kết quả.Khoa học ngày nay đang cố gắng dùng đủ mọi phương thức để thanh lọc hoàn cảnh môi sinh đã từng bị ô nhiễm.Có nhiều khoa học gia đang tìm cách ngăn chặn để tránh tiếp tục ô nhiễm thêm nữa.

Read moreChương 5 – Sanh

Chương 4 – Cái chết

CÁI CHẾT

Đức Phật từng dạy: Trong mọi thời điểm để cày cấy,mùa thu là mùa thích hợp nhất,tất cả nhiên liệu dùng để nhen lửa,phân bò tốt nhất;còn trong tất cả các loại giác ngộ,giác ngộ đối với vô thường và giác ngộ đối với cái chết là sự giác ngộ vô thượng nhất.Cái chết là điều chắc chắn sẽ phải xảy ra,nhưng chừng nào nó sẽ xảy đến thì quả thật khó mà định được.Khi đối diện với mọi sự việc,ta không tài nào biết được việc gì sẽ xảy đến trước-ngày mai hay cái chết.Ta không thể khẳng định rằng già lão sẽ chết trước còn tuổi trẻ sẽ lưu lại sau.

Read moreChương 4 – Cái chết

Chương 3 – Cơ hội

CƠ HỘI

Hãy thử tưởng tượng một gông trâu màu vàng trôi nổi trên mặt đại dương rộng lớn.Dưới đáy bể sâu có một con rùa mù đơn độc bơi lội.,cứ cách trăm năm thì trồi lên mặt nước một lần để thở.Cơ hội như vậy có hy hữu chăng để con rùa có thể chui đầu trúng ngay lỗ gông trâu khi trồi lên cao. Đức Phật từng dạy,muốn tái sinh thân người,việc đó lại càng hy hữu hơn thế nữa.

Read moreChương 3 – Cơ hội

Chương 2 – Thượng Sư

THƯỢNG SƯ

Quá khứ có vô số Đức Phật xuất thế,chúng ta đã không có đủ phước báu để gặp gỡ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến với cõi đời ác trược này để hóa độ chúng sanh trong thời Mạt Pháp.Ngài đã thị hiện xuống thế gian này cách đây trên 2500 năm trước và từ đó đến nay đã khai hiển chánh đạo nhằm giải thoát sự đau khổ luân hồi cho vô số chúng sanh.

Read moreChương 2 – Thượng Sư

Chương 1 – Giáo Pháp

GIÁO PHÁP

Hơn 2500 năm về trước, sau khi chứng đắc được quả vị giải thoát giác ngộ,từ trong quán tu xuất định, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng dạy, đó là “Tứ Diệu Đế” (bốn chân lý hay bốn sự thật).

Đệ nhất Thánh đế là Khổ Đế: sự vui sướng của chúng ta không ngừng bị dần dần tiêu hao, bất cứ sự vật nào chúng ta có cũng đều rất ngắn ngủi và rất tạm bợ.Thông thường cái chúng ta xem là tồn tại chân thật thì lại không phải là vĩnh viễn thường hằng.

Read moreChương 1 – Giáo Pháp