Huyền Trang – Nhà chiêm bái và học giả

09. Những Ngày Cuối Cùng Và Sự Viên Tịch Của Pháp Sư

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 IX....

08. Huyền Trang, Nhà Thần Bí

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 VIII....

07. Huyền Trang , Nhà Trước Tác

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 VII....

06. Huyền Trang, Nhà Dịch Thuật

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 VI....

05. Huyền Trang, Nhà Hùng Biện

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 V....

04. Huyền Trang, Nhà Thuyết Giáo

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 IV....

03. Huyền Trang, Vị Học Gỉa

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 III....

02. Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái bản, 1989 II....