[Huyền Trang]

08. Huyền Trang, Nhà Thần Bí

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

07. Huyền Trang , Nhà Trước Tác

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

06. Huyền Trang, Nhà Dịch Thuật

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

05. Huyền Trang, Nhà Hùng Biện

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

04. Huyền Trang, Nhà Thuyết Giáo

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

03. Huyền Trang, Vị Học Gỉa

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]

02. Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái

Tháng Mười Một 20, 2015 | 0 Comments

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ [...]