Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát CHÁNH VĂN Phổ Hiền là tâm nghe thấu suốt khắp mười phương, không chỗ nào mà chẳng đến. Đây là nhiếp phẩm Diệu Trang Nghiêm ở trước. Khi được vị thiện tri thức … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự CHÁNH VĂN Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Đây là dặn phải khéo hộ trì tâm ấy, biện rành tà chánh. Chớ cho được như thế là tự đủ, rồi sanh lười nhác. Hoặc … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Đà La Ni

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Đà La Ni CHÁNH VĂN Phẩm Đà-la-ni, đây gọi là Tổng trì. Nghĩa là tổng nhiếp tất cả pháp và thọ trì tất cả nghĩa. Do vì người tu hành đã thấy được tâm thể xưa nay trong sạch … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Đà La Ni

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Quan Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Quan Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn CHÁNH VĂN Phẩm Phổ Môn là tánh quán tự tại, ứng khắp quần cơ. Đây chính nói rõ phương pháp chóng ngộ của thiền-na, để tự thấy tâm thể xưa nay trong sạch … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Quan Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát CHÁNH VĂN Phẩm Diệu Âm là nhiếp phẩm Dược Vương trước. Ý bảo rằng, căn này từ lúc mới vào, vẫn cần nhờ các âm thinh, để bày tỏ tánh nghe, tiêu mòn vọng niệm, vào … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự CHÁNH VĂN Phẩm Dược Vương Bồ-tát Bản Sự là nhiếp phẩm trước. Đã vào căn Đại thừa này, hẳn phải lìa ngã ái pháp ái. Chớ ưa giao du với người, hãy bỏ … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Như Lai Thần Lực Và Phẩm Chúc Lụy

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Như Lai Thần Lực Và Phẩm Chúc Lụy CHÁNH VĂN Phẩm Như Lai hiện thần lực. Đây chính là lúc đem trao Diệu pháp một đại sự nhân duyên. Bởi trong kinh, trước Phật phóng quang để bày tỏ … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Như Lai Thần Lực Và Phẩm Chúc Lụy

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Thường Bất Khinh Bồ-Tát

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Thường Bất Khinh Bồ-Tát CHÁNH VĂN Phẩm Bản sự của Bồ-tát Bất Khinh. Đây nói việc trước đã từng làm, là nhiếp ý sáu căn thanh tịnh ở trước. Nghĩa là Phật xưa lúc thực hành đạo Bồ-tát, tâm … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Thường Bất Khinh Bồ-Tát

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Phân Biệt Công Đức, Tùy Hỷ Công Đức Và Pháp Sư Công Đức

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Phân Biệt Công Đức, Tùy Hỷ Công Đức Và Pháp Sư Công Đức CHÁNH VĂN Phẩm Tùy Hỷ Công Đức. Do kinh này, nguyên lai là mở bày thức tâm vọng tưởng của chúng sanh, chỉ rõ tri kiến … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Phân Biệt Công Đức, Tùy Hỷ Công Đức Và Pháp Sư Công Đức

Đề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Như Lai Thọ Lượng

ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Nhật Quang Thiền Viện Thường Chiếu —o0o— Phẩm Như Lai Thọ Lượng CHÁNH VĂN Phẩm Thọ Lượng là tiêu biểu cho pháp thân chân thể, xưa nay trong sạch, chẳng sanh chẳng diệt, sống lâu chẳng thể nghĩ bàn. Người tu hành, nên thích thú tinh thần … Read moreĐề cương kinh Pháp Hoa – HT Thích Nhật Quang: Phẩm Như Lai Thọ Lượng