KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 28 – CHÚC LỤY

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 28 – CHÚC LỤY I. LƯỢC VĂN KINH Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy hiện thần thông lớn, dùng tay mặt xoa … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 28 – CHÚC LỤY

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 27 – PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 27 – PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT I. LƯỢC VĂN KINH Bồ tát Phổ Hiền dùng thần thông cùng vô lượng Bồ tát và trời, rồng đến núi Kỳ … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 27 – PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 26 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 26 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ I. LƯỢC VĂN KINH Đức Phật bảo đại chúng : “Thuở xưa cách đây vô lượng kiếp có Đức Vân Lôi Âm … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 26 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 25 – PHỔ MÔN

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 25 – PHỔ MÔN I. LƯỢC VĂN KINH Bồ tát Vô Tận Ý bạch Phật vì nhân duyên gì mà Bồ tát tên là Quán Thế Âm. Phật đáp rằng … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 25 – PHỔ MÔN

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 24 – DIỆU ÂM BỒ TÁT

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 24 – DIỆU ÂM BỒ TÁT I. LƯỢC VĂN KINH Đức Phật Thích Ca từ nhục kế và bạch hào tướng phóng hai luồng ánh sáng soi 800 muôn ức … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 24 – DIỆU ÂM BỒ TÁT

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 23 – DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 23 – DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ I. LƯỢC VĂN KINH Bấy giờ Bồ tát Tú Vương Hoa thỉnh Phật nói cho đại chúng biết về công hạnh của … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 23 – DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 22 – ĐÀ LA NI

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 22 – ĐÀ LA NI I. LƯỢC VĂN KINH Lúc bấy giờ Bồ tát Dược Vương chắp tay bạch Phật rằng nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa hoặc … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 22 – ĐÀ LA NI

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 21 – NHƯ LAI THẦN LỰC

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 21 – NHƯ LAI THẦN LỰC I. LƯỢC VĂN KINH Bấy giờ vô số Bồ tát từ đất vọt lên ở trước Đức Phật, chắp tay bạch Phật rằng : … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 21 – NHƯ LAI THẦN LỰC

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT I. LƯỢC VĂN KINH Phật nói với Bồ tát Đắc Đại Thế về cuộc đời hành đạo của Bồ tát Thường Bất Khinh … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 19 – PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 19 – PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC I. LƯỢC VĂN KINH Đức Phật bảo Thường Tinh Tấn Bồ tát “Nếu có người nào thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng, giải … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 19 – PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC