KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (phân tích phẩm Phương Tiện) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 PHÂN TÍCH PHẨM PHƯƠNG TIỆN I. BỐ CỤC Phật xuất Định liền tán thán hai trí và thật tướng các pháp: 1. Tán thán hai trí và nguyên do thành tựu hai trí của chư Phật 10 … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (phân tích phẩm Phương Tiện) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Phân tích Phẩm Tựa) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 PHÂN TÍCH PHẨM TỰA I. PHẦN BỐ CỤC Phẩm đầu tiên của kinh Pháp Hoa là phẩm Tựa. Trong các kinh phần nhiều đều chia ra ba phần: . Phần Tựa . Phần Chánh tông . Phần … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Phân tích Phẩm Tựa) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhĩ Căn Viên Thông) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 PHÁP MÔN QUÁN ÂM (HAY NHĨ CĂN VIÊN THÔNG) (Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, bổ sung phẩm Phổ môn trong kinh Pháp Hoa). I. KINH NGHĨA Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhĩ Căn Viên Thông) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Bồ Tát Thường Bất Khinh) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 BỒ TÁT THƯỜNG BẤT KHINH  Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật bảo ngài Bồ-tát Đại Thế Chí rằng: “Các Ông nên biết, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thọ trì kinh Pháp Hoa mà nếu ai … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Bồ Tát Thường Bất Khinh) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Điều kiện để đến với kinh Pháp Hoa) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẾN VỚI KINH PHÁP HOA  Người Phật tử khi đã phát tâm nghiên cứu và trì tụng kinh Pháp Hoa, luôn luôn tinh tấn, giữ ý niệm như vậy, nhờ đó mà trong cuộc … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Điều kiện để đến với kinh Pháp Hoa) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Kinh Pháp Hoa và lời thệ nguyện) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 KINH PHÁP HOA VỚI LỜI THỆ NGUYỆN  “CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ”  Theo tinh thần của Đại Thừa Giáo thì lấy Bồ Tát Hạnh làm cao điểm, mà thuyết minh về Bồ Tát hạnh thì … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Kinh Pháp Hoa và lời thệ nguyện) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 NHÀ NHƯ LAI, ÁO NHƯ LAI, TÒA NHƯ LAI  Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt 45 năm. Trước khi thuyết … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhất Thừa Đạo) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 NHẤT THỪA ĐẠO Có một câu trong phẩm Phương tiện của kinh Pháp Hoa mà người học Phật thường để ý, đó là câu: “Chư Phật lưỡng túc tôn, Tri pháp thường vô tánh, Phật chúng tùng … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Nhất Thừa Đạo) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Hình tượng hoa sen trong kinh Pháp Hoa) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG KINH PHÁP HOA Pháp Hoa là nói tắt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bản gốc của kinh Diệu Pháp Liên Hoa được viết bằng Phạn văn là Saddharmapundarika-sitra. Ngài La Thập … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Hình tượng hoa sen trong kinh Pháp Hoa) – HT Thích Thiện Siêu

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Kinh Pháp Hoa giữa các kinh Đại Thừa) – HT Thích Thiện Siêu

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA Hoà Thượng Thích Thiện Siêu Tu Viện Kim Sơn ấn hành PL. 2542-1998 KINH PHÁP HOA GIỮA CÁC KINH ĐẠI THỪA Tinh thần của Đại thừa giáo lấy Bồ-tát hạnh làm cao điểm. Trong Bồ-tát hạnh thì kinh Pháp Hoa là kinh tiêu biểu, là kinh đúc kết, tóm thâu … Read moreKINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG (Kinh Pháp Hoa giữa các kinh Đại Thừa) – HT Thích Thiện Siêu