PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 28 – PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 28: PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT KHUYẾN PHÁT Lúc bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại, cùng vô lượng vô số Bồ-tát và chư Thiên Long… đến núi Kỳ-xà-quật cõi Ta-bà, làm … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 28 – PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 27 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 27: DIỆU-TRANG-NGHIÊM-VƯƠNG BỔN SỰ Lúc bấy giờ, Phật bảo đại chúng: Thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên kiếp, có đức Phật hiệu Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, tại nước … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 27 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 26 – ĐÀ LA NI

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 26: ĐÀ-LA-NI Lúc bấy giờ Bồ-tát Dược Vương đứng dậy chấp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn! Nếu có trai lành gái tốt thọ trì kinh Pháp Hoa hoặc đọc tụng thông … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 26 – ĐÀ LA NI

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 25 – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— PHẨM 25: QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT PHỔ MÔN PHẨM Lúc bấy giờ, Bồ-tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn ! Do nhân duyên nào mà Bồ-tát Quán Thế Âm có tên là Quán … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 25 – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 24 – DIỆU ÂM BỒ TÁT VÃNG LAI

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 24: DIỆU-ÂM BỒ-TÁT VÃNG LAI Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca, từ nơi nhục kế phóng một đạo hào quang, rồi từ giữa đôi lông mày cũng phóng một đạo hào quang … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 24 – DIỆU ÂM BỒ TÁT VÃNG LAI

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 23 – DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 23: DƯỢC-VƯƠNG BỒ-TÁT BỔN SỰ Lúc bấy giờ Bồ-tát Tú Vương Hoa bạch Phật: “ Thế Tôn ! Làm thế nào mà Bồ-tát Dược Vương du hành tự tại nơi thế giới Ta-bà? … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 23 – DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 22 – CHÚC LỤY

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 22: CHÚC-LỤY Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ pháp toà đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt xoa đầu vô lượng đại Bồ-tát mà nói rằng: Trong … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 22 – CHÚC LỤY

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 21 – NHƯ LAI THẦN LỰC

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 21: NHƯ-LAI THẦN-LỰC Lúc bấy giờ, vô số Bồ-tát đã từ đất vọt lên ở trước Phật, tất cả đểu nhất tâm chấp tay, chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch rằng: “ … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 21 – NHƯ LAI THẦN LỰC

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 20: THƯỜNG-BẤT-KHINH BỒ-TÁT Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ-tát Đắc Đại Thế: “ Ngươi nay nên biết, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di trì kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai, thì … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 19 – PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG Hoà thượng Thích Từ Thông Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001 —o0o— Phẩm 19: PHÁP-SƯ CÔNG-ĐỨC Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ-tát Thường Tinh Tấn: Nếu có trai lành gái tíh nào lãnh giữ kinh Pháp Hoa này bằng cách đọc, tụng, giảng nói hoặc biên … Read morePHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT THÍCH TỪ THÔNG: PHẨM 19 – PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC