Kinh Viên Giác giảng – Chương 12: Bồ tát Hiền Thiện Thủ thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG XII: BỒ-TÁT HIỀN THIỆN THỦ THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Hiền Thiện Th ủ Bồ-tát tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn quảng vị ngã đẳng cập mạt thế chúng sanh khai ngộ như thị bất tư nghì sự. Thế Tôn, thử Đại thừa giáo danh tự hà đẳng? Vân hà phụng trì? Chúng sanh tu tập đắc hà công đức? Vân hà sử ngã hộ trì kinh nhân? Lưu bố thử giáo chí ư hà địa?
Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 12: Bồ tát Hiền Thiện Thủ thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 11: Bồ tát Viên Giác thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG XI: BỒ-TÁT VIÊN GIÁC THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Viên Giác Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn, vị ngã đẳng bối quảng thuyết tịnh giác chủng chủng phương tiện, linh mạt thế chúng sanh hữu đại tăng ích. Thế Tôn, ngã đẳng kim giả dĩ đắc khai ngộ, nhược Phật diệt hậu, mạt thế chúng sanh vị đắc ngộ giả, vân hà an cư, tu thử Viên giác thanh tịnh cảnh giới? Thử Viên giác trung tam chủng tịnh quán, dĩ hà vi thủ? Duy nguyện đại bi vị chư đại chúng cập mạt thế chúng sanh thí đại nhiêu ích.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 11: Bồ tát Viên Giác thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 10: Bồ tát Phổ Giác thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG X: BỒ-TÁT PHỔ GIÁC THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Phổ Giác Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc hữu nhiễu tam táp, trường quỳ xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn, khoái thuyết thiền bệnh, linh chư đại chúng đắc vị tằng hữu, tâm ý đãng nhiên, hoạch đại an ẩån. Thế Tôn, mạt thế chúng sanh khứ Phật tiệm viễn, hiền thánh ẩn phục tà pháp tăng xí, sử chư chúng sanh, cầu hà đẳng nhân, y hà đẳng pháp, hành hà đẳng hạnh, trừ khử hà bệnh, vân hà phát tâm, linh bỉ quần manh bất đọa tà kiến. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như thị tam thỉnh chung nhi phục thủy.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 10: Bồ tát Phổ Giác thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 09: Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG IX: BỒ-TÁT TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:
– Đại bi Thế Tôn vị ngã đẳng bối quảng thuyết như thị bất tư nghì sự nhất thiết Như Lai nhân địa hành tướng, linh chư đại chúng, đắc vị tằng hữu đổ kiến Điều Ngự lịch hằng sa kiếp, cần khổ cảnh giới, nhất thiết công dụng, do như nhất niệm, ngã đẳng Bồ-tát thâm tự khánh ủy. Thế Tôn, nhược thử giác tâm, bản tánh thanh tịnh. Nhân hà nhiễm ô sử chư chúng sanh mê muội bất nhập? Duy nguyện Như Lai quảng vị ngã đẳng khai ngộ pháp tánh linh thử đại chúng cập mạt thế chúng sanh tác tương lai nhãn.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 09: Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 08: Bồ tát Biện Âm thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG VIII: BỒ-TÁT BIỆN ÂM THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Biện Âm Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn như thị pháp môn thậm vi hy hữu. Thế Tôn thử chư phương tiện nhất thiết Bồ-tát ư Viên giác môn hữu kỉ tu tập. Nguyện vị đại chúng cập mạt thế chúng sanh phương tiện khai thị linh ngộ thật tướng.
Tác thị ngữ dĩ ngũ thể đầu địa, như thị tam thỉnh chung nhi phục thủy.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 08: Bồ tát Biện Âm thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 07: Bồ tát Oai Đức Tự Tại thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG VII: BỒ-TÁT OAI ĐỨC TỰ TẠI THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Oai Đức Tự Tại Bồ-tát, tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn quảng vị ngã đẳng phân biệt như thị tùy thuận giác tánh linh chư Bồ-tát giác tâm quang minh, thừa Phật viên âm bất nhân tu tập nhi đắc thiện lợi. Thế Tôn, thí như đại thành ngoại hữu tứ môn tùy phương lai giả, phi chỉ nhất lộ. Nhất thiết Bồ-tát trang nghiêm Phật quốc, cập thành Bồ-đề phi nhất phương tiện. Duy nguyện Thế Tôn quảng vị ngã đẳng tuyên thuyết nhất thiết phương tiện tiệm thứ tinh tu hành nhân tổng hữu kỉ chủng, linh thử hội Bồ-tát cập mạt thế chúng sanh cầu Đại thừa giả, tốc đắc khai ngộ, du hí Như Lai đại tịch diệt hải.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 07: Bồ tát Oai Đức Tự Tại thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 06: Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG VI: BỒ-TÁT THANH TỊNH TUỆ THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Thanh Tịnh Tu ệ Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn, vị ngã đẳng bối quảng thuyết như thị bất tư nghì sự, Bản sở bất kiến, bản sở bất văn, ngã đẳng kim giả mông Phật thiện dụ, thân tâm thái nhiên đắc đại nhiêu ích.

DỊCH :

Lúc bấy giờ Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quì gối chấp tay bạch Phật rằng:

– Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con rộng nói việc bất tư nghì như thế, từ trước chưa từng thấy, từ trước chưa từng nghe, ngày nay chúng con nhờ Phật khéo dẫn dụ thân tâm thơ thới được lợi ích lớn.

GIẢNG :
Chương này là chương Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ, Ngài hỏi vì muốn cho tất cả chúng ta có trí tuệ thanh tịnh, biết rành rẽ không còn bị mờ ám, không còn bị nghi ngờ. Sau khi Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ tán thán đức Phật, Ngài mới đặt câu hỏi:

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 06: Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 05: Bồ tát Di Lặc thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG V: BỒ-TÁT DI-LẶC THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Di-lặc Bồ-tát tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Ph ật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quỳ xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn: Đại bi Th ế Tôn, quảng vị Bồ-tát khai bí mật tạng, linh ch ư đại chúng thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh, năng thí mạt th ế, nhất thiết chúng sanh vô úy đạo nhãn, ư đại Niết-bàn, sanh quyết định tín. Vô phục, trùng tùy luân chuyển cảnh giớ i, khởi tu ần hoàn kiến. Thế Tôn, nhược chư Bồ -tát cập mạt thế chúng sanh dục du Như Lai đại tịch diệt hải, vân hà đươ ng đoạn luân hồi căn bổn, ư chư luân h ồi hữu kỷ chủng tánh, tu Phật Bồ-đề, kỷ đẳng sai biệt, hồi nhập trần lao, đươ ng thiết kỳ chủng giáo hóa phương tiện, độ chư chúng sanh, duy nguyện bất xả cứu thế đại bi, linh chư tu hành nhất thiết Bồ-tát cập mạt thế chúng sanh tu ệ mục túc thanh chiếu diệu tâm kính, viên ngộ Như Lai vô thượng tri kiến. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa. Như thị tam thỉnh chung nhi phục thủy.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 05: Bồ tát Di Lặc thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 04: Bồ tát Kim Cang Tạng thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG IV: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Kim Cang Tạng Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

– Đại bi Thế Tôn, thiện vị nhất thiết chư Bồ-tát chúng tuyên dương Như Lai Viên giác thanh tịnh Đại đà-la-ni nhân địa pháp h ạnh tiệm thứ phương tiện, dữ chư chúng sanh khai phát mông muộ i. Tại hội pháp chúng thừa Phật từ hối, huyễn ế lãng nhiên, huệ mục thanh tịnh. Thế Tôn, nhược chư chúng sanh bổn lai thành Ph ật hà cố phụ c hữu nh ất thiết vô minh. Nhược chư vô minh chúng sanh bổn hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bổn lai thành Phật. Thập phương dị sanh bổn thành Phật đạo, hậu khởi vô minh?

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 04: Bồ tát Kim Cang Tạng thưa hỏi

Kinh Viên Giác giảng – Chương 03: Bồ tát Phổ Nhãn thưa hỏi

KINH VIÊN GIÁC GIẢNG
HT Thích Thanh Từ

CHƯƠNG III: BỒ-TÁT PHỔ NHÃN THƯA HỎI

1. ÂM :

Ư thị Phổ Nhãn Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp trường quì xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn.

– Đại bi Thế Tôn, nguyện vị thử hội chư Bồ-tát chúng cập vị mạt thế nhất thiết chúng sanh diễn thuyết Bồ-tát tu hành tiệm thứ, vân hà tư duy, vân hà trụ trì, chúng sanh vị ngộ tác hà phương tiện phổ linh khai ngộ. Thế Tôn, nhược bỉ chúng sanh vô chánh phương tiện, cập chánh tư duy, văn Phật Như Lai thuyết thử tam-muội tâm sanh mê muội, tức ư Viên giác bất năng ngộ nhập. Nguyện hưng từ bi vị ngã đẳng bối cập mạt thế chúng sanh giả thuyết phương tiện.

Read moreKinh Viên Giác giảng – Chương 03: Bồ tát Phổ Nhãn thưa hỏi