[audio] Lăng Nghiêm Chú, Đại Bi Chú, Thập Chú

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—

THẦY TRÍ THOÁT tụng

Quý thầy chùa Viên Giác – Đức

1-Nam-mô Lăng-nghiêm Hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)
Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu,
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng,
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân,
Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương,
Hòan độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Read moreLăng Nghiêm Chú, Đại Bi Chú, Thập Chú

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – trọn bộ – Thầy Trí Thoát

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


01. Nam-mô tát đát tha
02. Tô già đa da
03. A ra ha đế
04. Tam-miệu tam bồ-đà tỏa
05. Nam mô tát đát tha
06. Phật đà cu tri sắc ni sam
07. Nam-mô tát bà

Read moreLăng Nghiêm thần chú – trọn bộ – Thầy Trí Thoát

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng chủ nhật (494 – 554)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


494. Tỷ lật sắc tra du lam
495. Ô đà ra du lam
496. Yết tri du lam
497. Bạt tất đế du lam
498. Ô lô du lam
499. Thường dà du lam

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng chủ nhật (494 – 554)

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 7 (408 – 493)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


408. Bạt xà ra
409. Câu ma rị
410. Tỳ đà dạ
411. La thệ tệ phấn
412. Ma ha ba ra đinh dương
413. Xoa kỳ rị tệ phấn

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 7 (408 – 493)

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 6 (325 – 407)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


325. Giả đốt ra
326. Bà kỳ nể
327. Hất rị đởm
328. Tỳ đà dạ xà
329. Sân đà dạ di
330. Kê ra dạ di
331. Tỳ rị dương hất rị tri

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 6 (325 – 407)

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 5 (242 – 324)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


242. A ca ra
243. Mật rị trụ bà dạ
244. Ðà ra ni bộ di kiếm
245. Ba già ba đà bà dạ
246. Ô ra ca bà đa bà dạ
247. Lặc xà đàn trà bà dạ

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 5 (242 – 324)

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 4 (168 – 241)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


168. Khuất tô mẫu
169. Bà yết ra đá na
170. Bệ lô giá na
171. Câu rị da
172. Dạ ra thố
173. Sắc ni sam
174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 4 (168 – 241)

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 3 (081 – 167)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—


81. Nam-mô bà dà bà đế
82. Xá kê dã mẫu na duệ
83. Ða tha dà đa da
84. A ra ha đế
85. Tam-miệu tam-bồ đà da

Read moreLăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 3 (081 – 167)