Lăng Nghiêm chia đoạn

[audio] Đại Bi, Thập Chú – Thầy Trí Thoát

Nam mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva ---o0o--- (more…)

[audio] Lăng Nghiêm Chú, Đại Bi Chú, Thập Chú

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- THẦY TRÍ THOÁT tụng Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – trọn bộ – Thầy Trí Thoát

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng chủ nhật (494 – 554)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 7 (408 – 493)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 6 (325 – 407)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 5 (242 – 324)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – tụng thứ 4 (168 – 241)

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas ---o0o--- Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt...