Lối vào hạnh Bồ Tát – 05. Chương 5: Chánh niệm, tỉnh giác

Gìn giữ tâm ý

01. Ai giữ giới Bồ Tát

Phải giữ gìn tâm ý

Không kềm chế tâm ý

Thì không thể duy trì

Bất cứ giới luật nào.

02. Voi điên tuy gây hại

Nhưng không thể nào bằng

Con “voi tâm” phóng dật

Mang đến bao tai họa

Đọa ta vào địa ngục.

Read moreLối vào hạnh Bồ Tát – 05. Chương 5: Chánh niệm, tỉnh giác

Lối vào hạnh Bồ Tát – 04. Chương 4: Thực hành tâm Bồ Đề

Trách nhiệm của Bồ Tát

1. Đã có tâm Bồ Đề

Con Phật phải tin tấn

Tu tập không biếng nhác

Không lìa hạnh Bồ Tát.

2. Với công việc ngẫu hứng

Ta có thể nghĩ lại

Rằng nên làm hay không

Mặc dù ta đã hứa.

Read moreLối vào hạnh Bồ Tát – 04. Chương 4: Thực hành tâm Bồ Đề

Lối vào hạnh Bồ Tát – 03. Chương 3: Phát tâm Bồ Đề

Vui theo hạnh lành

1. Tôi xin vui sướng theo
Công đức và hạnh lành
Mà chúng sinh thực hiện.
Tôi cầu họ an vui.

2. Tôi vui mừng ca ngợi
Chúng sinh thoát khổ ải
Và thoát vòng luân hồi
Thành Bồ Tát, thành Phật.

3. Tôi xin vui sướng theo
Tâm nguyện như biển cả
Của chư Phật, Bồ Tát
Giúp mọi loài đang sống
Được hạnh phúc, an vui.

Read moreLối vào hạnh Bồ Tát – 03. Chương 3: Phát tâm Bồ Đề

Lối vào hạnh Bồ Tát – 01. Chương 1: Lợi ích của Tâm Bồ Đề

1. Con trân trọng cúi đầu
Đảnh lễ các chư Phật
Cùng các vị Thừa Kế
Và Những Bậc Đáng Kính.
Con nương lời Phật dạy
Xin nêu lên ngắn gọn
Lối vào hạnh Bồ Tát.

2. Luận này nghĩa chẳng mới
Vầng điệu cũng không hay
Chẳng dám vì lợi tha
Viết ra để nhắc nhở
Và thấm nhuần tâm mình.

Read moreLối vào hạnh Bồ Tát – 01. Chương 1: Lợi ích của Tâm Bồ Đề

Lối vào hạnh Bồ Tát – 00. Tiểu sử tôn giả Tịch Thiên (Sàntideva)

Theo truyền thuyết tôn giả Sàntideva sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài là thái tử con vua Surastra. Từ những kiếp quá khứ, ngài đã cúng dường phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Nhờ phước đức ấy nên ngay từ lúc ấu thơ, ngài đã nhiều lần chiêm bao thấy Văn Thù Bồ Tát.

Tịch Thiên (Santideva) (thế kỷ thứ 7- 8) - Tác giả của Nhập Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryavatara), một tác phẩm cổ điển vĩ đại của văn học Đại Thừa Ấn Độ.
Tịch Thiên (Santideva) (thế kỷ thứ 7- 8) – Tác giả của Nhập Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryavatara), một tác phẩm cổ điển vĩ đại của văn học Đại Thừa Ấn Độ.

Lớn lên, đến tuổi sắp được vua cha truyền ngôi, một hôm ngài nằm mộng thấy hai vị Bồ tát: Văn Thù và Tara. Bồ tát Văn Thù ngồi trên ngai vàng, bảo ngài rằng: ”Ở đây không có chỗ cho hai người”. Bồ tát Tara tưới nước nóng trên đầu ngài và nói rằng: ”Vương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục. Ta đang tấn phong cho ngươi về nước nầy đây.”

Read moreLối vào hạnh Bồ Tát – 00. Tiểu sử tôn giả Tịch Thiên (Sàntideva)