Nhập Bồ tát hạnh – Chương X: Hồi Hướng

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG MƯỜI – HỒI HƯỚNG

1- Có bao nhiêu phước lành phát sinh do tạo (và dịch) Luận Nhập Bồ-tát Hạnh này, tôi đều hướng về chúng sinh, nguyện cho tất cả đều đi vào đường đi của Bồ-tát.

2-Nguyện nhờ phước của tôi mà những chúng sanh đang bị thân bệnh, tâm bệnh ở khắp nơi được niềm vui như biển lớn.

3- Nguyện cho họ không bao giờ hết an vui trong suốt quá trình sinh tử luân hồi. Nguyện cho họ được hạnh phúc như Bồ-tát, liên tục không gián đoạn.

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương X: Hồi Hướng

Nhập Bồ tát hạnh – Chương IX: Trí Huệ

NHẬP BỒ TÁT HẠNH Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva) Hoa dịch: Trần Ngọc Giao Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải Thành kính dâng lên Giác linh Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG, người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý. CHƯƠNG CHÍN – TRÍ TUỆ DÀN BÀI I.- … Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương IX: Trí Huệ

Nhập Bồ tát hạnh – Chương VIII: Thiền Định

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG TÁM – THIỀN ĐỊNH

(Tịnh lự, lóng sạch)

1- Sau khi phát khởi tinh tấn, hãy để tâm an trú trong thiền định. Người mà tâm tán loạn thì sẽ bị rơi vào nanh vuốt của phiền não mê muội.

2- Nếu cả thân và tâm đều viễn ly (thân viễn ly là ở nơi vắng vẻ, tâm viễn ly là không tham đắm thế tục) thì kể tán loạn không sinh. Bởi thế, cần phải xa lìa trói buộc của đời sống thế tục (gia đình, bè bạn) và từ bỏ những tư tưởng thế tục (liên hệ tài sắc, danh, ăn, ngủ).

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương VIII: Thiền Định

Nhập Bồ tát hạnh – Chương VII: Tinh Tấn

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG BẢY – TINH TẤN

1- Sau khi tu nhẫn, cần tu tinh tấn. Có tinh tấn thì mới có thể an trú tâm Bồ-đề. Cũng như không có chuyển động nếu thiếu gió, phước đức không sinh nếu không tinh tấn.

2- Tinh tấn là hăng hái đối với điều lành. Những chướng ngại cho tinh tấn là biếng nhác, tham đắm những chuyện thấp hèn, tự khinh mình, nản chí thối lui.

3- Vì tham hưởng thú vui làm biếng, ưa ngủ nghỉ , không chán khổ luân hồi, mà ta càng ngày càng giải đãi.

4- Đã bị vướng vào lưới mê, kế tiếp lại mắc cái bẫy thọ sinh. Sao ta không biết mình sẽ sa vào miệng thần chết ?

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương VII: Tinh Tấn

Nhập Bồ tát hạnh – Chương VI: Nhẫn Nhục

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG SÁU – NHẪN NHỤC

1- Tất cả những thiện hành như lễ Phật, bố thí,… đã được tích luỹ trên ngàn kiếp đều bị phá hủy trong phút chốc vì giận dữ.

2- Không có điều ác nào bằng sân hận, không có điều lành nào bằng nhẫn nhục. Bởi thế ta nên nỗ lực bằng nhiều cách để tu hạnh nhẫn nhục.

3- Tâm ta sẽ không tịch tịnh nếu nuôi dưỡng những ý nghĩ hận thù. Ta sẽ không tìm thấy niềm vui hay hạnh phúc, phải mất ngủ và cảm thấy bất an.

4- Một người chủ nổi sân có thể bị giết bởi chính những người nhờ lòng tốt của ông ta mà có tài sản và hạnh phúc.

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương VI: Nhẫn Nhục

Nhập Bồ tát hạnh – Chương V: Giữ Gìn Chính Tri

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG NĂM – CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC

1- Người muốn giữ giới hãy nên chuyên chú giữ tâm mình, vì nếu không giữ tâm thì không thể giữ giới.

2- Nếu thả cái tâm như voi điên này ra, ta sẽ chịu nạn địa ngục Vô gián (ngục A Tỳ, nơi tội nhân liên tục chịu cực hình ngày đêm). Trên đời, dù một con voi lớn chưa thuần cũng không gây tai họa bằng tâm này.

3- Nếu luôn luôn dùng sợi thừng Chánh niệm để trói vào, cột cái tâm như voi điên này, thì không còn lo sợ gì nữa, mà lại có được tất cả phước lành.

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương V: Giữ Gìn Chính Tri

Nhập Bồ tát hạnh – Chương IV: Không Buông Lung

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG BỐN – THỰC HÀNH BỒ-ĐỀ TÂM

(Bồ-đề tâm hạnh)

1- Sau khi mạnh mẽ phát Bồ-đề tâm, Bồ-tát con Phật phải thường tinh tấn tu tập không được biếng nhác, nhất là không được làm trái học giới Bồ-tát.

2- Một việc làm nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, hoặc do ngẫu hứng mà làm thì dù đã hứa, ta cũng có thể xét lại xem nên theo hay nên bỏ.

3- Nhưng làm sao có thể từ bỏ Giới, mà với trí tuệ bao la chư Phật Bồ-tát đã xét thấy có vô lượng công đức, và chính ta cũng đã từng suy nghĩ trước khi lãnh thọ ?

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương IV: Không Buông Lung

Nhập Bồ tát hạnh – Chương III: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG BA – PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM

(Bồ-đề tâm nguyện)

1- Con sung sướng tùy hỷ tất cả các thiện hành dứt khổ mang vui cho chúng sanh.

2- Con xin tùy hỷ tất cả những việc tốt mà chúng sanh tích tụ được, vì đấy là nhân cho giác ngộ (của bậc A-la-hán). Xin vui theo những hữu tình còn thân dư báo nhưng sẽ vĩnh viễn giải thoát khỏi khổ luân hồi.

3- Con xin tùy hỷ sự giác ngộ của chư Phật và chư Bồ-tát ở mười địa vị. Con cũng hân hoan tùy hỷ biển phước khiến hữu tình an vui, cùng các hành vi của chư Bồ-tát để lợi lạc hữu tình.

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương III: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề

Nhập Bồ tát hạnh – Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG HAI – SÁM HỐI TỘI NGHIỆP

1- Để có thể giữ gìn tâm Bồ-đề tôn quý nhất, con xin cúng dường chư Phật, cúng dường Pháp bảo vô cấu và cúng dường biển công đức vô lượng của chư Bồ-tát (con Phật).

2- Có bao nhiêu hoa tươi quả quý cùng các thực phẩm tối thượng, những vật quý báu trên đời, bao nhiêu nước trong sạch khiến người ta ưa thích ;

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp

Nhập Bồ tát hạnh – Chương I: Những Lợi Lạc Của Bồ Đề Tâm

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara
Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

CHƯƠNG MỘT – NHỮNG LỢI LẠC CỦA TÂM BỒ-ĐỀ

Kính lễ chư Phật Bồ-tát,

1- Chư Phật và Bồ-tát, các đấng đã được Pháp thân, cùng những bậc hiền nhân đáng kính, con xin đê đầu đảnh lễ. Nay con y cứ những lời Phật dạy trong Kinh để lược thuật phương pháp đi vào Luật nghi của hàng con Phật.

2- Luận này vốn không phải là sáng kiến mới mẻ, về thi ca vần điệu tôi cũng không rành. Bởi thế tôi không dám nói mình có ý định làm lợi lạc cho ai, chỉ cốt vì sự tu tập của bản thân mà tạo Luận.

Read moreNhập Bồ tát hạnh – Chương I: Những Lợi Lạc Của Bồ Đề Tâm