Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 10: Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN HẠ PHẨM THỨ MƯỜI NIỆM PHẬT PHẢI DỰ BỊ LÚC LÂM CHUNG Thật ra chữ CHẾT nguyên là giả danh, vì chẳng qua, chết chỉ là sự kết liễu của một thời kỳ quả báo, do nghiệp cảm liên chuyển giữa mỗi đời, khi xả bỏ … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 10: Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 09: Niệm Phật phải an nhẫn chướng duyên

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN HẠ PHẨM THỨ CHÍN NIỆM PHẬT PHẢI AN NHẪN CÁC CHƯỚNG DUYÊN Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai thử thách- có muôn ngàn duyên nghiệp sẳn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì cũng như gây … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 09: Niệm Phật phải an nhẫn chướng duyên

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 08: Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN HẠ PHẨM THỨ TÁM NIỆM PHẬT PHẢI BỀN LÂU KHÔNG GIÁN ÐOẠN Niệm Phật muốn giữ được tinh tấn bền lâu thì phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là nhớ đến mục đích hành trì của mình, bao nhiệu việc làm ngày hôm … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 08: Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 07: Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm của bản thân

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN HẠ PHẨM THỨ BẢY NIỆM PHẬT PHẢI THỰC CHỨNG BẰNG KINH NGHIỆM CỦA BẢN THÂN Muốn được vãng sanh thì cần phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, nhưng các hành gỉa đời nay có mấy ai đi đến trình độ ấy. thế thì … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 07: Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm của bản thân

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 05: Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN THƯỢNG PHẨM THỨ NĂM NIỆM PHẬT PHẢI HÀNH TRÌ CHO THIẾT THỰC Ðã có lòng tin vào pháp môn Niệm Phật, và đã lập chí nguyện vãng sanh Cực-Lạc , mà không chịu niệm Phật chuyên cần, thì cũng ví như chiếc thuyền dù có bánh … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 05: Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 04: Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN THƯỢNG PHẨM THỨ TƯ NIỆM PHẬT PHẢI PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC Yếu chỉ của pháp môn niệm Phật là Tín, Nguyện, Hạnh, muốn vào cửa pháp nầy, trước tiên hành giả phải tin cõi Cực-Lạc là có thật, và đức A-Di-Ðà luôn luôn hộ … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 04: Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 03: Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN THƯỢNG PHẨM THỨ BA NIỆM PHẬT PHẢI ÐẶT TRỌN LÒNG TIN VÀO LỜI PHẬT DẠY Chúng sanh nơi thế giới ta bà này, đang ở vào đời ác, đủ năm thứ nhơ bẩn, phiền não thì nặng và nhiều, hoàn cảnh bên ngoài thì ác liệt … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 03: Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 02: Niệm Phật phải phát tâ vô thượng Bồ Đề

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN THƯỢNG PHẨM THỨ HAI NIỆM PHẬT PHẢI PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ TÂM Bản hoài đích thật của đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát vòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài cho nên, người niệm Phật cần … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 02: Niệm Phật phải phát tâ vô thượng Bồ Đề

Niệm Phật Tam Muội – Phẩm 01: Niệm Phật phải vì thoát sanh tử luân hồi

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP Thích Thiền Tâm —o0o— QUYỂN THƯỢNG pHẨM THỨ NHẤT NIỆM PHẬT PHẢI VÌ THOÁT SANH TỬ LUÂN HỒI Ðức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì thương xót tất cả chúng-sanh mà hiện ra nơi đời ác-trược, với bốn mươi chín năm thuyết pháp, mục đích mở bày và … Read moreNiệm Phật Tam Muội – Phẩm 01: Niệm Phật phải vì thoát sanh tử luân hồi