Niệm Phật Thập Yếu: Chương X Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung

Chương X: Đệ Thập Yếu
Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung

Khải Đề:

Bên đường xe tang buồn đi qua
Chiều hôm mồ hoang sương trăng tà
Vô thường đời trần thương ôi mau!
Người đi rồi lần sang phiên ta.
Nghìn xưa xa vời trong mông lung
Tài hoa tan về nơi vô cùng!
Luân hồi không cầu đường siêu thăng
Dù cho hiền minh sao anh hùng?
Hoàng hôn mây hồng in non xa
Dung hoa thầm khô theo suy già
Di Đà chuyên tu phòng lâm chung
Tương tư mơ về trời Liên Hoa.

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương X Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung

Niệm Phật Thập Yếu: Chương IX Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

Chương IX: Đệ Cửu Yếu
Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

Khải Đề:
Cửa rồng tăm cá vượt
Đỉnh nhạn bóng chim qua
Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà
Đường tu gian khổ
Chướng ngại trải hằng sa
Nghịch thuận duyên ma khảo
Thương ghét nợ oan gia
Khá thương kham nhẫn cõi Ta Bà
Khổ vui bao quản
Vinh nhục tợ sương hoa
Nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi
Ác vàng thỏ bạc
Năm tháng sẽ dần dà…

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương IX Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

Niệm Phật Thập Yếu: Chương VIII Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn

Chương VIII: Đệ Bát Yếu
Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn

Khải Đề:

Nắng lại mưa qua
Chìm nổi vui buồn
Phù thế thương lưu lạc!
Nhớ thuở còn thơ
Cổ thụ bên nhà
Cùng trẻ nô đùa hát.
Rồi hỏi Hoàng Mai
Tìm lối Liên Hoa
Tóc xanh vừa điểm bạc.
Một nén tâm hương
Một chí Tây Phương
Chờ lắng bên trời nghe tiếng nhạc!

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương VIII Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn

Niệm Phật Thập Yếu: Chương VII Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Chương VII: Đệ Thất Yếu
Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Khải Đề:
Thân như bọt
Bể thương tang
Chìm nổi kiếp mênh mang!
Dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn
Chỉ nương Vô Lượng Quang.
Trời niệm tâm
Núi kiên quyết
Vọng tình xin cách tuyệt
Dần dà khó thể nhập Liên Bang
Khi nao thật được nhàn?

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương VII Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Niệm Phật Thập Yếu: Chương VI Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não

Chương VI: Đệ Lục Yếu
Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não

Khải Đề:
Thanh sắc tài danh thế lợi trêu
Bể trần chìm nổi kiếp vô liêu!
Giai nhân kiệt sĩ chừ đâu vắng?
Dấu sử nghìn thu để hận nhiều!
Hươu Tần tranh đuổi khắp giang san
Cỏ xót, mây thương, cuộc thảm tàn!
Lầu Hán vui trăng ai đó mấy?
Hơn thua thù hận thuở nào tan?
May gặp Như Lai ánh huệ không
Nước dương quyết rửa sạch mê lòng!
Đã lên non pháp quên tìm báu
Lần lựa đi về tiếc uổng công!
Vượt hết non cao vực thẳm rồi
Bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi
Mới hay siêu đọa do mình cả
Mà cõi mười phương cũng huyễn thôi.

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương VI Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não

Niệm Phật Thập Yếu: Chương V Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật

Chương V: Đệ Ngũ Yếu
Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật

Khải Đề:
Lặng ngồi chốn tĩnh lâu
Trăng sáng, gió canh thâu!
Bát Nhã hương lòng nhẹ.
Lăng Già niệm ý sâu
Phật, Tâm chung một vẻ
Thiền, Tịnh chẳng hai mầu
Ngưng chuỗi, thầm riêng hỏi
Hoa đêm điểm điểm đầu…

Mục A. Môn Niệm Phật Với Tứ Đoạt Và Tứ Hạnh
Tiết 26 Hạnh Tinh Chuyên Cũng Là Điểm Không Thể Thiếu

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương V Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật

Niệm Phật Thập Yếu: Chương IV Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

Chương IV: Đệ Tứ Yếu
Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

Khải Đề:
Sân lan trời ngả bóng chiều,
Cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ!
Tranh đời dệt mộng vẩn vơ
Say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh.
Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh,
Tại ai hay cũng gây nên bởi mình?
Bể trần là mấy phù sinh,
Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh
Mà trông chiếc lá lìa cành,
Dinh hư cõi tạm trong vành đó thôi!

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương IV Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

Niệm Phật Thập Yếu: Chương III Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi

Chương III Đệ Tam Yếu
Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi

Khải Đề:
Niềm tin là bước đạo sơ nguyên,
Mà nỗi trần ai lắm sự duyên!
Thoạt tưởng sen lành say cõi Tịnh
Lại nghe mai đẹp mến non Thiền.
Bồ Đề gieo khéo nguyền viên giác
Không hữu còn thương chấp nhị biên
Tín đức ví bền như hạnh nguyện
Mưa hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên.

Mục A. Lòng Tin, Cửa Vào Tịnh Độ
Tiết 15 Sự Trọng Yếu Của Lòng Tin

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương III Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi

Niệm Phật Thập Yếu: Chương II Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề

Chương II Đệ Nhị Yếu
Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề

Khải Đề:

Ba cõi không an dường hỏa trạch
Đâu miền chân lạc khỏi tang thương?
Người vô thường,
Cảnh vô thường!
Khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng
Quay về bể giác thanh lương.
Khởi lòng bi trí
Nguyện độ mười phương.
Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh.
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị Pháp Vương!
Mục A. Luận Về Bồ Đề Tâm
Tiết 8 Ý Nghĩa Của Bồ Đề Tâm

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: Chương II Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề

Niệm Phật Thập Yếu: chương I – Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử

Chương I
Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử

Khải đề:

Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc
Lòng tưởng Tây Phương cõi Thiên Trúc
Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân
Canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc.

Mục A. Môn Tịnh Độ, Một Pháp Hợp Thời Cơ
Tiết 1 Bắc Phương Phật Giáo Với Nhân Duyên Tịnh Độ

Theo thông lệ ở Thiền môn Việt Nam, vào thời khóa đầu hôm, chư Tăng Ni các Chùa đều tụng Kinh A Di Đà, tiếp theo niệm hồng danh của Tây Phương Tam Thánh (Di Đà, Quán Âm, Thế Chí). Và hàng Phật tử xuất gia hoặc tại gia, khi gặp người đồng đạo, đều chắp tay chào mừng bằng “A Di Đà Phật”.

Read moreNiệm Phật Thập Yếu: chương I – Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử