Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 07. Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh

Chương VII Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh Những điều cần hay biết thêm về Tịnh Độ Tiết Thứ 1 Không Sanh Về Tịnh Độ Tất Phải Đọa Ác Đạo Trong mười phương, số thế giới tuy nhiều vô tận, nhưng xét về phương diện tịnh uế thì chỉ có thể chia làm hai loại … Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 07. Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 06. Pháp Quán Tưởng

Chương VI

Pháp Quán Tưởng

Tiết thứ I

Trì Danh Và Quán Tưởng

Trong pháp môn Tịnh Ðộ, quán tưởng cũng là một pháp trọng yếu như pháp trì danh. Những ai vì ngắn hơi, không theo được pháp trì danh mà chỉ chuyên tu pháp quán tưởng, kết quả vãng sanh hai đàng vẫn như nhau.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy có 16 pháp quán, trình bày rất chí lý rõ ràng. Luận Vãng Sanh của Ngài Vô Trước lại chia thành 29 phép quán. Công năng tán trợ vãng sanh của các pháp quán, như trên đã nói, không khác công năng của pháp trì danh. Có khác chăng là một đàng dễ theo, một đàng khó theo, như sẽ nói rõ sau đây:

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 06. Pháp Quán Tưởng

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 05. Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

Chương V

Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

Tiết Thứ 1

Tánh Cách Trọng Yếu của Sự Phát Nguyện

Trong một chương trước đã nói sự quan trọng của lòng tin, nay xin giải rõ tính cách trọng yếu của sự phát nguyện.

Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: “Được vãng sanh hay không là do Tín Nguyện có hay không; còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là tùy việc trì danh sâu hay cạn”.

Ở đây, chưa bàn đến phẩm vị cao thấp sau khi vãng sanh. Vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết là có được vãng sanh hay không đã. Vì vậy, chưa bàn đến vấn đề hành trì sâu hay cạn, mà chỉ nên bàn đến tín, nguyện có hay không thôi.

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 05. Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 04. Trì Danh Niệm Phật

Chương IV

Trì Danh Niệm Phật

Tiết Thứ 1

So Sánh Ba Pháp: Thật Tướng Niệm Phật,

Quán Tưởng Niệm Phật, và Trì Danh Niệm Phật

Nói Niệm Phật không phải chỉ niệm nơi miệng mà thôi. Theo nghĩa đen, Niệm nghĩa là “nhớ nghĩ”. Cho nên khi tâm ta nhớ nghĩ đến Phật tức là niệm Phật. Vì vậy phương pháp Niệm Phật gồm có ba loại:

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 04. Trì Danh Niệm Phật

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 03. Đường Lối Tu Tịnh Độ

Chương III Đường Lối Tu Tịnh Độ Tiết Thứ 1 Ba Tư Lương: Tín, Nguyện, Hạnh Pháp môn Tịnh Ðộ dễ tu nhưng khó tin. Trong kinh “Phật Thuyết A Di Đà”, đức Thích Tôn cũng thừa nhận như thế. Đã thế rồi, pháp môn nầy lại còn nương tựa hoàn toàn vào lòng tin … Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 03. Đường Lối Tu Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 02. Phạm Vi Cõi Cực Lạc

Chương II

Phạm Vi Cõi Cực Lạc

Cõi Cực Lạc còn có tên là cõi An Dưỡng hay cõi An Lạc.

Tiết I

Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm

Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Đức Phật A Di Đà khi đương còn làm Tỳ Kheo, tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng nhắm mục đích trang nghiêm cõi Tịnh Ðộ để dễ giáo hóa các loài hữu tình, nên đã từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại dạy cho biết tướng trạng (hình thức) và nội dung của 210 ức quốc độ của chư Phật. Nghe xong, Ngài lại yêu cầu biến hiện cho thấy để y cứ vào đó mà tham khảo làm ấn tượng trong khi tu hành.

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 02. Phạm Vi Cõi Cực Lạc

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 01. Ý Nghĩa Tịnh Độ

Chương I

Ý Nghĩa Tịnh Độ

A. Sao Gọi Là Tịnh Độ?

Tịnh Ðộ là chỉ cho quốc độ trang nghiêm thanh khiết an tịnh, quốc độ ấy tối thiểu phải có những điều kiện về nhân dân và thổ địa như sau:

a. Về nhân dân (Chánh báo)

1. An lạc vô bệnh.

2. Thọ mạng lâu dài.

3. Thân tướng đẹp đẽ.

4. Không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn.

5. Tâm tánh nhu hòa, đạo đức cao thượng.

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 01. Ý Nghĩa Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 00. Lời nói đầu

Lời Giới Thiệu

Căn bản của pháp môn Tịnh Độ là thanh khiết thân tâm để phục hồi bản tánh chân tịnh cố hữu.

pháp môn Tịnh Ðộ, sau khi được Phật chỉ dạy, sự phát huy được liên tục và đầy đủ. Cuốn sách sau đây là do Pháp Sư Trí Thủ hiện là Giám Viện Phật Học Viện, phỏng thuật theo cuốn”Tịnh Pháp Khái Thuật”, tóm tắt tất cả hệ thống tư tưởng của pháp môn Tịnh Ðộ qua sự chỉ dạy của Phật và sự phát huy của các bậc cao đức. Tín, Hạnh, Nguyện, 3 yếu tố tâm thiết và đặc trường của Tịnh Ðộ, được trình bày đầy đủ và giản dị trong sách nầy.

Read morePháp môn Tịnh Độ – HT Thích Trí Thủ: 00. Lời nói đầu