Chú thích của dịch giả

CHÚ THÍCH CỦA DỊCH GIẢ Về chữ viết tắt dùng dưới đây, P là Pali (tiếng Ba Lỵ); S là Sanskrit (tiếng Phạn) và Jap. là Japanese (Nhật Ngữ). 1….

Read More »

11. Con đường dẫn đến Niết Bàn – The path to nibbàna

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIẾT BÀN Làm thế nào để đạt tới cảnh giới Niết Bàn (Nibbàna)? Bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư…

Read More »

10. Niết Bàn – Nibbana

NIẾT BÀN Tiến trình sanh tử sẽ tiếp tục mãi cho đến khi dòng luân hồi này chấm dứt nghĩa là đạt tới cảnh giới Niết Bàn, mục đích cùng…

Read More »

09. Vô ngã hay không có linh hồn – Anatta or soul-lessness

VÔ NGÃ HAY KHÔNG CÓ LINH HỒN Lý thuyết của Phật Giáo về Luân Hồi ta cần phân biệt với thuyết tái sanh nhằm chỉ sự chuyển đổi của linh…

Read More »

08. Lý thập nhị Nhân Duyên – PaticCa samuppda

LÝ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (PATICCA SAMUPPÀDA) Paticca là “do bởi” hay “tùy thuộc nơi”; Samuppàda là “phát sanh hay căn nguyên”. Cho nên, Paticca Samuppàda, theo ngữ nguyên là…

Read More »

07. Luân hồi – re-Birth

LUÂN HỒI Bao lâu Nghiệp Lực tồn tại thì còn luân hồi, vì con người chỉ là biểu tượng cụ thể của Nghiệp Lực (Kammic force) không trông thấy nầy….

Read More »

06. Nghiệp báo hay luật nhân quả – Kamma or the law of moral causation

NGHIỆP BÁO HAY LUẬT NHÂN QUẢ Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mất quân bình. Chúng ta nhận thấy con người với những sự bất bình…

Read More »

05. Một vài đặc điểm của Phật giáo – Some salient features of Buddhism

MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO Nền tảng của Phật Giáo là Tứ Diệu Đế – gồm có sự khổ (lý do tồn tại của Phật Giáo); nguồn gốc…

Read More »