Giáo trình Phật học

XVII. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVII. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO MỤC LỤC 1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba Rỗ Kinh) Là...

XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG NỘI DUNG 1. Tưởng Niệm Phật (Buddhanussati) 2. Tưởng Niệm Pháp (Dhammanussati) 3. Câu...

XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO NỘI DUNG Những Loại Thiền (Bhavana) Khác Nhau Đối Tượng Thiền Trong Thiền...

XIV. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM THIỀN (BHAVANA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIV. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN BA: NHÓM THIỀN (BHAVANA) NỘI DUNG Điều Kỳ Diệu Của...

XIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA) NỘI DUNG Định Nghĩa Về...

XII. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM BỐ THÍ (DANA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XII. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN MỘT: NHÓM BỐ THÍ (DANA) NỘI DUNG Bố Thí (Dana) Những...

XI. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XI. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC (DASA PUNNA-KIRIYA VATTHU) NỘI DUNG Những Căn Thiện & Căn Bất...

X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC (PANCASILA) NỘI DUNG Năm Điều Xấu & Năm Đức Hạnh Tự Trách Nhiệm...