Phật học Khái luận

Phật Học Khái Luận – Tiết XXV Ngũ Minh

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Ba - Tăng Bảo Tiết XXV Ngũ Minh Ngũ minh là Thanh minh, Công xảo minh, Y phương minh,...

Phật Học Khái Luận – Tiết XXIV Quả vị Sa-môn

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Ba - Tăng Bảo Tiết XXIV Quả vị Sa-môn Một hôm vua A-xà-thế (Ajàtasattu) đến yết kiến Thế Tôn...

Phật Học Khái Luận – Tiết XXIII Liên hệ giữa Chư Tăng và Cư Sĩ

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Ba - Tăng Bảo Tiết XXIII Liên hệ giữa Chư Tăng và Cư Sĩ Giáo hội Phật giáo hiểu...

Phật Học Khái Luận – Tiết XXI Ðời sống của chư tăng

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Ba - Tăng Bảo Tiết XXI Ðời sống của chư tăng Tăng hay Tăng-Già là dịch âm từ chữ...

Phật Học Khái Luận – Tiết XXI Chánh và Tà Pháp – Thiện và Bất Thiện – Thuyết Pháp và Nghe Pháp – Sống theo Pháp và Hành theo Pháp

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Hai - Pháp Bảo Tiết XXI Chánh và Tà Pháp - Thiện và Bất Thiện - Thuyết Pháp và...

Phật Học Khái Luận – Tiết XX Tứ Niệm Xứ

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Hai - Pháp Bảo Tiết XX Tứ Niệm Xứ Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ...

Phật Học Khái Luận – Tiết XIX Tứ Chánh Cần

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Hai - Pháp Bảo Tiết XIX Tứ Chánh Cần Tứ chánh cần là bốn sự nỗ lực, tinh cần:...

Phật Học Khái Luận – Tiết XVIII Tứ như ý túc

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai - 1997 Chương Hai - Pháp Bảo Tiết XVIII Tứ như ý túc Tứ như ý là dịch âm từ chữ Iddhi...