Phật Học Khái Luận – Tiết XXV Ngũ Minh

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Ba – Tăng Bảo Tiết XXV Ngũ Minh Ngũ minh là Thanh minh, Công xảo minh, Y phương minh, Nhân minh và Nội minh. Giáo lý về Ngũ minh này khá quen thuộc với … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XXV Ngũ Minh

Phật Học Khái Luận – Tiết XXIV Quả vị Sa-môn

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Ba – Tăng Bảo Tiết XXIV Quả vị Sa-môn Một hôm vua A-xà-thế (Ajàtasattu) đến yết kiến Thế Tôn và hỏi về kết quả thiết thực của hạnh Sa-môn (hạnh xuất gia) và đã … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XXIV Quả vị Sa-môn

Phật Học Khái Luận – Tiết XXIII Liên hệ giữa Chư Tăng và Cư Sĩ

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Ba – Tăng Bảo Tiết XXIII Liên hệ giữa Chư Tăng và Cư Sĩ Giáo hội Phật giáo hiểu đúng là gồm có năm chúng xuất gia (Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni) và … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XXIII Liên hệ giữa Chư Tăng và Cư Sĩ

Phật Học Khái Luận – Tiết XXI Ðời sống của chư tăng

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Ba – Tăng Bảo Tiết XXI Ðời sống của chư tăng Tăng hay Tăng-Già là dịch âm từ chữ Sangha (của Pàli, Sanskrit), có nghĩa là một nhóm người, một hội chúng sinh hoạt … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XXI Ðời sống của chư tăng

Phật Học Khái Luận – Tiết XXI Chánh và Tà Pháp – Thiện và Bất Thiện – Thuyết Pháp và Nghe Pháp – Sống theo Pháp và Hành theo Pháp

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XXI Chánh và Tà Pháp – Thiện và Bất Thiện – Thuyết Pháp và Nghe Pháp – Sống theo Pháp và Hành theo Pháp Qua phần trình bày các … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XXI Chánh và Tà Pháp – Thiện và Bất Thiện – Thuyết Pháp và Nghe Pháp – Sống theo Pháp và Hành theo Pháp

Phật Học Khái Luận – Tiết XX Tứ Niệm Xứ

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XX Tứ Niệm Xứ Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ được xếp ở đầu bảng. Ở phần giáo lý thuộc Thiền định này, Bát Thánh … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XX Tứ Niệm Xứ

Phật Học Khái Luận – Tiết XIX Tứ Chánh Cần

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XIX Tứ Chánh Cần Tứ chánh cần là bốn sự nỗ lực, tinh cần: tinh cần ngăn không để sanh khởi các ác pháp chưa sanh, đoạn tận các … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XIX Tứ Chánh Cần

Phật Học Khái Luận – Tiết XVIII Tứ như ý túc

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XVIII Tứ như ý túc Tứ như ý là dịch âm từ chữ Iddhi (Pàli). Thế Tôn dạy: “Ở đây vị Tỷ-kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XVIII Tứ như ý túc

Phật Học Khái Luận – Tiết XVII Ngũ căn và Ngũ lực

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XVII Ngũ căn và Ngũ lực – Năm căn là: Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Ðịnh căn và Tuệ căn. “Vị Thánh đệ tử có lòng tin, đặt … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XVII Ngũ căn và Ngũ lực

Phật Học Khái Luận – Tiết XVI Thất giác chi

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – 1997 Chương Hai – Pháp Bảo Tiết XVI Thất giác chi Thất giác chi là: Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Ðịnh giác chi … Read morePhật Học Khái Luận – Tiết XVI Thất giác chi