Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 7] Vài nét về Cư sĩ Phạm Kim Khánh

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 7] Vài nét về Cư sĩ Phạm…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 6] Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 6] Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) [1]…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 5] Từ Bi Kinh (Metta Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 5] Từ Bi Kinh (Metta Sutta) [1]…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 4] Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 4] Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) [1]…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 3] Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 3] Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta)…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 2] Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 2] Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta) [1]…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 1] Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —0o0— [Phụ Bản 1] Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) [1]…

Read More »

Đức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [44] Những vấn đề của kiếp nhân sinh

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [44] Những vấn đề của kiếp nhân sinh Con…

Read More »