Tác giả tự bạch

ĐÔI DÒNG TỰ BẠCH

Tác giả tên Trần Minh Hùng, sinh năm 1976, pháp danh là Phúc Thiện, họ gốc theo gia phả là Đỗ Huy Hùng, Tổ tiên dòng họ Đỗ Huy, sinh sống tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tác giả được sinh ra trên mảnh đất Hà Bắc cũ, nay là Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Cha là Trần Minh Duệ, Mẹ là Nguyễn Thị Nậm. Tác giả tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, khoa Kinh tế, năm 2001.

Read moreTác giả tự bạch

Sách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 2 Đoạn diệt vô minh và giải thoát tri kiến

PHẦN II. ĐOẠN DIỆT VÔ MINH VÀ GIẢI THOÁT TRI KIẾN

1. Phần kinh văn bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Khi thể nhập sâu xa, trí bát nhã ba la mật đa, bồ tát quán tự tại soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua hết thẩy khổ ách. Này ông xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như thế. Này ông xá lợi tử, tướng không của các pháp, đều không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm, cho nên trong chân không, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn thức giới, cho đến ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Read moreSách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 2 Đoạn diệt vô minh và giải thoát tri kiến

Sách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 1 Nhận thức Vô Minh – Chương 2 Ba mươi bảy phẩm trợ đạo Tứ Thánh Đế

II. BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO TỨ THÁNH ĐẾ

Tứ thánh đế là bài pháp quan trọng đầu tiên và cũng là bài pháp chuyển pháp luân tổng quát nhất, bao quát hết tất cả những bài pháp sau này, từ tiểu thừa cho đến đại thừa. Tam tạng kinh, mười hai giáo, ba bảy phẩm trợ đạo, tất cả các thiện pháp trong thế gian và xuất thế gian, tục đế, chân đế, các pháp hữu vi, vô vi, đều nằm gọn trong pháp Tứ thánh đế, tất cả đều do pháp Tứ thánh đế triển khai mà ra.

Read moreSách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 1 Nhận thức Vô Minh – Chương 2 Ba mươi bảy phẩm trợ đạo Tứ Thánh Đế

Sách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 1 Nhận thức Vô Minh – Chương 1 Tứ Thánh Đế

I. TỨ THÁNH ĐẾ Tứ thánh đế hay còn gọi là tứ diệu đế, là bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tứ thánh đế được hình thành, sau khi Ngài ngồi thiền tọa dưới gốc cây bồ đề, nhận ra con đường tu hành … Read moreSách Chuyển Pháp Luân Tứ Thánh Đế – Phần 1 Nhận thức Vô Minh – Chương 1 Tứ Thánh Đế