Phần III – Chương 10: Tướng chứng của Lục Diệu Môn

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG X – TƯỚNG CHỨNG CỦA LỤC DIỆU MÔN

Chín thứ diệu môn trước đều là tướng tu nhân, nghĩa gồm chứng quả, nhưng nói không đầy đủ. Phần này sẽ phân biệt lại tướng chứng của Lục diệu môn. Lục diệu môn chứng có bốn thứ:

Read morePhần III – Chương 10: Tướng chứng của Lục Diệu Môn

Phần III – Chương 9: Viên Quán Lục Diệu Môn

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG IX – VIÊN QUÁN LỤC DIỆU MÔN

Vì Viên quán nên không như trước đã nói, chỉ quán nguồn tâm đầy đủ Lục diệu môn, quán các pháp khác không được vậy sao? Ở đây hành giả quán nhất tâm thấy tất cả tâm và tất cả pháp, quán nhất pháp thấy tất cả pháp và tất cả tâm; quán Bồ-đề thấy tất cả phiền não sanh tử, quán phiền não sanh tử thấy tất cả Bồ-đề Niết-bàn; quán một đức Phật thấy tất cả chúng sanh và chư Phật, quán một chúng sanh thấy tất cả Phật và tất cả chúng sanh.

Read morePhần III – Chương 9: Viên Quán Lục Diệu Môn

Phần III – Chương 8: Quán Tâm Lục Diệu Môn

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG VIII – QUÁN TÂM LỤC DIỆU MÔN

Quán tâm Lục diệu môn chỉ những bậc đại căn tánh thực hành, khéo biết pháp ác không do thứ lớp, xa chiếu tận nguồn của các pháp. Thế nào là nguồn của các pháp? Nghĩa là tâm chúng sanh vậy. Tất cả muôn pháp do tâm mà khởi, nếu hay phản quán tâm tánh, không thấy có nguồn tâm liền biết các pháp đều không căn bản. Y có pháp quán tâm này nói Lục diệu môn không giống như trước. Tại sao?

Read morePhần III – Chương 8: Quán Tâm Lục Diệu Môn

Phần III – Chương 7: Lục Diệu Môn triển chuyển

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG VII – LỤC DIỆU MÔN TRIỂN CHUYỂN

Từ trước đến đây đã nói Lục diệu môn đồng chung thực hành, Bồ-tát cùng với phàm phu, Nhị thừa chung. Phần Lục diệu môn triển chuyển này chỉ riêng Bồ-tát thực hành, không chung với Thanh văn, Duyên giác, huống nữa là phàm phu. Vì sao? Vì phần thứ sáu “Lục diệu môn chung và riêng” trước trong phần pháp quán, là quán từ Giả nhập Không được tuệ nhãn, nhất thiết trí. Tuệ nhãn, nhất thiết trí là pháp chung của Nhị thừa, Bồ-tát. Phần này là quán từ Không ra Giả triển chuyển Lục diệu môn được pháp nhãn, đạo chủng trí. Pháp nhãn, đạo chủng trí không cùng với Thanh văn, Bích-chi Phật chung.

Read morePhần III – Chương 7: Lục Diệu Môn triển chuyển

Phần III – Chương 6: Lục Diệu Môn chung và riêng

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG VI – LỤC DIỆU MÔN CHUNG VÀ RIÊNG

Sở dĩ nói Lục môn chung và riêng là vì phàm phu, ngoại đạo, Nhị thừa, Bồ-tát chung quán một pháp Sổ tức mà giải tuệ không đồng, nên chứng Niết-bàn cũng sai biệt. Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh cũng như thế. Vì sao có sai biệt?

Hành giả phàm phu độn căn chính khi Sổ tức chỉ biết đếm từ một đến mười cho tâm an định, mong cầu nhờ đây được nhập Thiền định thọ hưởng các khoái lạc. Đó gọi là trong pháp Sổ tức mà khởi ma nghiệp vì tham sanh tử vậy.

Read morePhần III – Chương 6: Lục Diệu Môn chung và riêng

Phần III – Chương 5: Lục Diệu Môn nhiếp nhau

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG V – LỤC DIỆU MÔN NHIẾP NHAU

Lục diệu môn nhiếp nhau, nếu luận gần thì có hai thứ, còn bàn xa thì có rất nhiều. Những gì là hai?

1. Là Lục diệu môn tự thể nhiếp nhau.

2. Là khéo tu Lục diệu môn xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau.

Thế nào là tự thể nhiếp nhau? Hành giả khi tu Lục diệu môn, ở trong một pháp Sổ tức thầm vận chuyển nhiếp cả năm pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Vì sao? Như hành giả khi khéo điều tâm Sổ tức, chính cái thể của nó là Sổ tức môn, tâm nương theo hơi thở để đếm là nhiếp Tùy môn; dứt các duyên lự kềm tâm tại số là nhiếp Chỉ; phân biệt tâm đếm số và hơi thở rõ ràng là nhiếp Quán môn; nếu tâm loạn động vin theo ngũ dục ắt là hư dối, tâm không thọ không trước, kềm tâm quay về số là nhiếp Hoàn môn; khi nhiếp tâm đếm hơi thở không có ngũ cái và các thô cấu phiền não thân tâm lặng lẽ là nhiếp Tịnh môn.

Read morePhần III – Chương 5: Lục Diệu Môn nhiếp nhau

Phần III – Chương 4: Tùy đối trị tu Lục Diệu Môn

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG IV – TÙY ĐỐI TRỊ TU LỤC DIỆU MÔN

Hành giả trong bậc Tam thừa tu hành đạo nghiệp khế hội chân lý đều do trừ chướng hiển lý, chớ không việc gì khác. Vì sao? Người Nhị thừa trừ Tứ trụ hoặc gọi là được Thánh quả, lại không có pháp nào khác. Bậc Đại sĩ Bồ-tát phá sạch trần sa vô minh chướng hiển bày lý Bồ-đề cũng không tu pháp gì lạ. Lấy đây mà xét nếu người hay khéo dùng Lục diệu môn đối trị phá nội, ngoại chướng tức là tu đạo nghiệp, chứng đạo quả, lại không có đạo nào khác.

Read morePhần III – Chương 4: Tùy đối trị tu Lục Diệu Môn

Phần III – Chương 3: Tùy tiện nghi tu Lục Diệu Môn

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG III – TÙY TIỆN NGHI TU LỤC DIỆU MÔN

Hành giả muốn được thâm thiền định trí tuệ, cho đến thật tướng Niết-bàn, sơ học an tâm cần phải khôn khéo. Thế nào là khôn khéo? Chính pháp Lục diệu môn này phải hiểu biết để điều phục tâm, tùy pháp nào thích hợp với tâm nên thường dùng. Vì cớ sao? Nếu tâm không thích hợp, tu đối trị vô ích. Thế nên, khi mới tập tọa thiền phải nên học Sổ tức điều tâm, kế học Tùy tức, lại học Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp trải qua vài ngày. Học rồi, trở lại từ Sổ, Tùy cho đến Hoàn, Tịnh tu tập an tâm.

Read morePhần III – Chương 3: Tùy tiện nghi tu Lục Diệu Môn

Phần III – Chương 2: Lục Diệu Môn thứ lớp cùng sanh

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG II – LỤC DIỆU MÔN THỨ LỚP CÙNG SANH

Thứ lớp cùng sanh là thềm thang vào đạo. Nếu ở cõi Dục giới khéo thực hành sáu pháp mà chỉ riêng thành tựu pháp Tịnh tâm thứ sáu cũng được giải thoát của bậc Tam thừa, huống chi được đủ các thiền tam-muội. Phần này với phần trước có khác. Vì cớ sao?

Như Sổ tức có hai:

1. Tu Sổ tức – Hành giả điều hòa hơi thở không mạnh, không gấp, yên ổn thong thả đếm từ một đến mười, nhiếp tâm tại số, không cho rong ruổi, gọi là tu Sổ tức.

Read morePhần III – Chương 2: Lục Diệu Môn thứ lớp cùng sanh

Phần III – Chương 1: Lục Diệu Môn qua riêng đối các Thiền

ĐẠI SƯ TRÍ KHẢI

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

Dịch giả: THÍCH THANH TỪ

CHƯƠNG I – LỤC DIỆU MÔN QUA RIÊNG ĐỐI CÁC THIỀN

Qua riêng đối các pháp Thiền để rõ Lục diệu môn có sáu ý:

1. Sổ tức là diệu môn.

Hành giả nhân Sổ tức phát sanh Tứ thiền, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô sắc định, nếu rốt sau được định Phi phi tưởng hay hiểu biết không phải Niết-bàn, người ấy quyết định được đạo Tam thừa. Vì sao? Vì định này do Ngũ ấm, Thập bát giới, Thập nhị nhập hòa hợp mà có, hư dối không thật, tuy không có phiền não thô mà vẫn còn mười món phiền não tế. Biết rồi phá dẹp không trụ, không trước, tâm giải thoát, chứng Tam thừa Niết-bàn. Nghĩa này, như trong kinh Phật dạy ông Tu-bạt-đà-la đoạn mê lầm cõi Phi phi tưởng liền chứng được quả A-la-hán. Sổ tức là Diệu môn ý tại đây vậy.

Read morePhần III – Chương 1: Lục Diệu Môn qua riêng đối các Thiền