Phẩm thứ mười – Hồi hướng

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ mười HỒI HƯỚNG

1- Tôi tạo luận HẠNH GIÁC.

Có bao nhiêu phước lành.

Hồi hướng cầu chúng sanh.

Thực hành hạnh Bồ tát.

2-Người thân tâm bệnh khổ.

Hiện ở khắp mọi nơi.

Nguyện nhờ phước của tôi.

Được vui như biển lớn.

Read morePhẩm thứ mười – Hồi hướng

Phẩm thứ chín – Trí tuệ

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ chín TRÍ TUỆ

1- Phẩm này rất trọng yếu.

Phật lấy Huệ khai thông.

Người muốn dứt các khổ.

Tu Tuệ giác Tánh không.

2- Gồm có hai sự thật:

Đế tục và đế chân.

Thánh đế không trí phân.

Trí phân là tục đế.

3- Thế gian phân hai loại:

Thiền giả và phàm phu.

Thiền: thân tâm vô trụ,

Phàm: chấp có thường lưu.

Read morePhẩm thứ chín – Trí tuệ

Phẩm thứ tám – Thiền định

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ tám THIỀN ĐỊNH

1- Phát khởi tinh tấn rồi.
Trú tâm trong Thiền định
Người tâm vọng lôi thôi.
Rơi hãm vuốt mê muội.
2- Thân tâm sống xa lìa.
Tức chẳng sanh tán loạn.
Nên rời nhiễm thế gian.
Từ bỏ mọi tục niệm.

Read morePhẩm thứ tám – Thiền định

Phẩm thứ bảy – Tinh tấn

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ bảy TINH TẤN

1- Tu Nhẫn rồi Tinh tấn.

Mới an trú Bồ đề.

Không gió, đèn chẳng động,

Tinh cần phước hả hê.

2- Tinh tấn, siêng làm lành.

Ngoài việc ấy trái lại ,

Ham thấp hèn, giải đải,

Tự khinh sợ thoái quanh.

Read morePhẩm thứ bảy – Tinh tấn

Phẩm thứ sáu – Nhẫn nhục

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ sáu. NHẪN NHỤC

1- Một niệm sân phá hủy :

Ngàn kiếp làm bố thí,

Lễ Phật , phước cúng dường ,

Công đức lành hết thảy.

2- Chẳng ác nào bằng sân.

Không lành nào hơn nhẫn .

Bởi thế, bằng nhiều cách.

Tu hành hạnh nhẫn an.

Read morePhẩm thứ sáu – Nhẫn nhục

Phẩm thứ năm – Giữ gìn Tâm ý

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ năm

GIỮ GÌN TÂM Ý

1- Người muốn trì tịnh giới .

Giữ tâm mình tiến tới.

Nếu tâm chẵng giữ gìn.

Không thể trì tịnh giới .

2- Thả tâm như voi điên.

Chịu ngục Vô gián xiềng.

Dù voi chưa thuần hại ,

Chẳng bằng tâm không yên.

Read morePhẩm thứ năm – Giữ gìn Tâm ý

Phẩm thứ tư – Thực hành tâm Bồ đề (Trì giới)

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ tư

THỰC HÀNH TÂM BỒ ĐỀ ( Trì Giới )

1- Bồ tát đã phát tâm.

Thực hành hạnh Giác ngộ.

Tinh cần không giải đải,

Làm trái học giới răn.

2- Khi làm chưa xét kỹ.

Hoặc do khởi vọng ý.

Ta nguyện lãnh giới rồi.

Chớ nghĩ : Theo hay hủy.

Read morePhẩm thứ tư – Thực hành tâm Bồ đề (Trì giới)

Phẩm thứ ba – Phát tâm Bồ đề (Bố thí)

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ ba

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ( Bố thí )

1- Con sung sướng vui theo.

Khi nhìn khắp chúng sinh

Làm lành được dứt khổ.

Hưởng phước báu an bình.

2- Họ gom chứa hạnh lành.

Làm nhân cho Giác ngộ.

Vui thay khắp chúng sinh !

Vượt thoát luân hồi khổ .

Read morePhẩm thứ ba – Phát tâm Bồ đề (Bố thí)

Phẩm thứ hai – Sám hối nghiệp tội

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ hai

SÁM HỐI NGHIỆP TỘI

1. Vì muốn thường hành Tâm bảo trân.

Nay con hiến lễ Phật Từ tôn.

Cúng dường Diệu pháp không nhơ nhiễm.

Biển Đức Thánh Hiền, Bồ tát Tăng.

2. Bao nhiêu hoa quả đẹp xinh tươi.

Thực phẩm, cỏ cây thuốc độ đời.

Hết thảy thế gian muôn vật quý.

Nước trong ngọt dịu mát cho người.

Read morePhẩm thứ hai – Sám hối nghiệp tội

Phẩm thứ nhất – Xưng tán tâm Bồ đề

TỊCH THIÊN

(Sàntideva)

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT

(Bodhicharyàvatàra)

Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên

Phẩm thứ nhất

XƯNG TÁN TÂM BỒ ĐỀ

1. Kính lễ Pháp thân của chư Phật.

Các vị Bồ tát cùng Thánh Hiền.

Tôi nay y giáo gắng lược tuyên.

Phương Thức Thực Hành Hạnh Bồ Tát.

Read morePhẩm thứ nhất – Xưng tán tâm Bồ đề