Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Ngữ lục

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG NGỮ LỤC NÓI CHUYỆN VỚI…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Bài giảng Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG BÀI GIẢNG TRẦN NHÂN TÔNG…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Phú Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG PHÚ TRẦN NHÂN TÔNG CƯ…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Thơ Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG THƠ TRẦN NHÂN TÔNG TỨC…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Lời dẫn

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG LỜI DẪN Phần thơ văn…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 9 Vua Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG CHƯƠNG IX – VUA…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 8 Vị trí văn học của vua Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG CHƯƠNG VIII – VỊ…

Read More »

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 7 Một số vấn đề tư tưởng Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999 PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG CHƯƠNG VII – MỘT…

Read More »