Vấn nạn đời sống hiện nay

Vấn nạn đời sống hiện nay – Khi bạn tự bảo vệ mình, bảo vệ cả người khác

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- KHI BẠN TỰ BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ CẢ NGƯỜI KHÁC Con người phải học hỏi...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Hãy làm cho đời sống hữu ích nhất

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- HÃY LÀM CHO ĐỜI SỐNG HỮU ÍCH NHẤT Quan điểm quan trọng về đời sống là...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Hãy tự thay đổi

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- HÃY TỰ THAY ĐỔI Bạn có thể được điều gì bằng cách thay đổi cả thế...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Làm thế nào giảm bớt nỗi thống khổ tâm thần

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- LÀM THẾ NÀO GIẢM BỚT NỔI THỐNG KHỔ TÂM THẦN Trên thực tế, không có việc...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Hãy tha thứ và hãy quên

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- HÃY THA THỨ VÀ HÃY QUÊN Giữ thái độ thù nghịch nơi những người gây ra...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Sự hiểu biết lẫn nhau

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- SỰ HIỂU BIẾT LẪN NHAU Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì xảy đến bạn không...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Phó thác việc tự sát

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- PHÓ THÁC VIỆC TỰ SÁT Tự sát là hành động có chú ý và tự nguyện...

Vấn nạn đời sống hiện nay – Tiến bộ và sự ô nhiễm

BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc ---o0o--- TIẾN BỘ VÀ SỰ Ô NHIỄM Trong khi kiến thức khoa học trả lại con người...