[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 02. ĐẠI PHẨM (tiếp theo – 2)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

544. Chuyện bậc đại trí Mahànàrada – Kassapa (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)

Một vì vua xứ Vi-đề-ha… ,

Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể, khi Ngài trú ngụ tại Lạc Viên Latthivanna (Rừng Mía), về việc quy y của Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa-Ca-diếp (Uruvela-Kassapa).

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 02. ĐẠI PHẨM (tiếp theo – 2)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 01. ĐẠI PHẨM (tiếp theo -1)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

540. Chuyện hiếu tử Sàma (Tiền thân Sàma)

Ai đó đang mai phục bắn mình…,

Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ- kheo phụng dưỡng mẹ.

Chuyện kể rằng có một thương nhân giàu có tại thành Xá-vệ, của cải lên đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất được yêu quý. Một ngày nọ, cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường, khi thấy đám đông dân chúng đang đi đến Kỳ Viên, tay cầm hương hoa cúng dường để nghe thuyết Pháp, cậu bảo rằng cậu cũng muốn đi. Cậu truyền đem hương hoa lại, rồi cậu đi đến tịnh xá cúng dường y phục, dược phẩm, cùng các thức ăn uống cho chúng Tỷ-kheo ở đó và đảnh lễ đức Thế Tôn với hương hoa, rồi ngồi xuống một bên…

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 01. ĐẠI PHẨM (tiếp theo -1)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 06. ĐẠI PHẨM

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXI (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM

538. Chuyện Vương tử què câm (Tiền thân Mùga-Pakka)

Con ơi đừng lộ trí thông minh…,

Chuyện này bậc Ðạo Sư kể tại Jetavana (Kỳ Viên) về Ðại sự Xuất thế của Ngài.

Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 06. ĐẠI PHẨM

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 05. PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXI (Tám Mươi Bài Kệ)

PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

533. Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa)

Bầy chim không để ý gì ta…,

Đây là chuyện do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về cách Tôn giả Ànanda đã hy sinh tính mạng.

Khi những người thiện xạ được mua chuộc để sát hại đức Như Lai và người đầu tiên được Devadatta (Đề-bà-đạt-da) phái đi làm việc này đã trở về, y nói:

– Bạch Tôn giả, con không thể đoạt mạng sống của đức Thế Tôn, vì Ngài có đủ đại thần thông lực.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 05. PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 04. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XX (Bảy Mươi Bài Kệ)

PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

531. Chuyện Đại Đế Kusa (Tiền thân Kusa)

Quốc độ này hoan lạc ngập tràn . . .,

Đây là câu chuyện bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Tỷ-kheo thối thất.

Chuyện kể rằng vị ấy thuộc dòng quý tộc, sống ở Sàvatthi (Xá-vệ), vì nhiệt tâm tin vào Chánh pháp nên ông xuất gia tu tập.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 04. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 03. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XIX (Sáu Mươi Bài Kệ)

PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka)

Một ngàn đồng trẫm tặng cho người …,

Câu chuyện này bậc Ðạo Sư kể lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên, về Ðại Sự Xuất thế viên mãn của Ngài.

Vào dịp này, bậc Chánh Giác ngồi ở Chánh pháp đường giữa các Tỷ-kheo trong lúc Tăng chúng đang tán thán công hạnh viên mãn của việc Ngài xuất thế, Ngài bảo:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 03. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 02. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XVIII (Năm Mươi Bài Kệ)

PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

526. Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà)

Nhìn kia! Mặt đất cháy khô cằn…,

Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc một Tỳ kheo bị người vợ của thời kỳ phóng dật cũ cám dỗ.

Khi kể chuyện này, Ngài hỏi vị Tỳ kheo vì ai ông đã lạc đường. Ông đáp:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 02. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 01. PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XVII (Bốn Mươi Bài Kệ)

PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

521. Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna)

Điều này cha muốn hỏi Ves-san …,

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc giáo giới vua Kosala.

Bấy giờ vị vua này đến nghe thuyết pháp và bậc Đạo Sư bảo vua như sau:

– Thưa Đại vương, một vị vua phải cai trị vương quốc chân chánh, vì bất cứ khi nào các quân vương bất chánh thì quần thần cũng bất chánh theo.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 01. PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 04. PHẨM BA MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XVI (Ba Mươi Bài Kệ) PHẨM BAI MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo) 511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda) Vì cớ sao ngài ở bến sông…, Câu … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 04. PHẨM BA MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 03. PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XV (Hai Mươi Bài Kệ)

PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga)

Lão từ đâu đến, đắp y dơ…..

Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena.

Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvàja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh cơn nóng ban ngày trong vườn ngự uyển của vua Udena nước Kosambi. Chuyện kể rằng Tôn giả này trong một đời trước đã làm vua, và thọ hưởng một thời gian dài cảnh vinh quang phú quý trong chính vườn ngự uyển kia cùng đám hầu cận. Nay nhờ công đức thiện nghiệp ông đã tạo được, nên ông thường đến tọa Thiền tại đây, tránh cơn nóng ban ngày và hưởng được cực lạc do chứng đắc Thánh quả.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 03. PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ