KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 6

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   LI. Phẩm Phi thường 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ, Thế … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 6

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 5

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXXIX.1. Phẩm Chăn trâu (1) (Phần thứ tư tụng riêng) 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 5

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 4

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXXVI. Phẩm Kết cấm 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ, Thế … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 4

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 3

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXIV. Phẩm Chín nơi cư trú của chúng sanh 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 3

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 2

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXXII.1. Phẩm Bát nạn (1) 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở một nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 2

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 1

XXXX.1. Phẩm Thất nhật (1) 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ, rất nhiều Tỳ-kheo, sau khi thọ thực, tụ tập tại giảng đường Phổ Hội luận nghị thế này: – Núi Tu-di này rất rộng lớn, các núi khác không thể bì … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP III QUYỂN 1

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 6

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXVIII.1. Phẩm Lực (1) 1. Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 6

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 5

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXV. Phẩm Tà tư 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 5

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 4

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXIV. Phẩm Đẳng kiến 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Tôn giả Xá-lợi-phất ở thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc, cùng … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 4

KINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 3

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997   XXXII. Phẩm Thiện tụ 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế … Read moreKINH TĂNG NHẤT A-HÀM – TẬP II QUYỂN 3