11. KINH TĂNG NHẤT – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 11. KINH TẮNG NHẦT Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, … Read more11. KINH TĂNG NHẤT – KINH TRƯỜNG A HÀM

30. KINH THẾ KỶ – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 1: CHÂU DIÊM-PHÙ-ÐỀ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở trong hang Câu-lỵ, rừng Kỳ thọ, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Ðại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm … Read more30. KINH THẾ KỶ – KINH TRƯỜNG A HÀM

29. KINH LỘ GIÀ – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 29. KINH LỘ-GIÀ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở Câu-tát-la , cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, du hành nhân gian, đi đến thôn Bà-la-môn Bà-la-bà-đề, dừng nghỉ … Read more29. KINH LỘ GIÀ – KINH TRƯỜNG A HÀM

28. KINH BỐ TRA BÀ LẨU – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 28. KINH BỐ-TRA-BÀ-LẤU Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người . Bấy giờ, … Read more28. KINH BỐ TRA BÀ LẨU – KINH TRƯỜNG A HÀM

27. KINH SA MÔN QUẢ – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 27. KINH SA-MÔN QUẢ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại La-duyệt-kỳ, trong vườn Am-bà của Kỳ Cựu đồng tử, cùng với Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, A-xà-thế, con … Read more27. KINH SA MÔN QUẢ – KINH TRƯỜNG A HÀM

26. KINH TAM MINH – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 26. KINH TAM MINH Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành nhân gian, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, đến Y-xa-năng-già-la, thôn Bà-la-môn ở … Read more26. KINH TAM MINH – KINH TRƯỜNG A HÀM

25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Ủy-nhã, trong rừng Kim bàn Lộc dã, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy … Read more25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ – KINH TRƯỜNG A HÀM

24. KINH KIÊN CỐ – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 24. KINH KIÊN CỐ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại thành Na-lan-đà, trong rừng Ba-bà-lỵ-yểm, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, có người con trai trưởng … Read more24. KINH KIÊN CỐ – KINH TRƯỜNG A HÀM

23. KINH CỨU LA ĐÀN ĐẨU – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẨU Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người du hành trong nhân gian, đến phía Bắc xóm Bà-la-môn … Read more23. KINH CỨU LA ĐÀN ĐẨU – KINH TRƯỜNG A HÀM

22. KINH CHỦNG ĐỨC – KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ 22. KINH CHỦNG ĐỨC Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Ương-già, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, du hành trong nhân gian, nghỉ đêm tại thành Chiêm-bà … Read more22. KINH CHỦNG ĐỨC – KINH TRƯỜNG A HÀM