17. PHẨM BÔ-ĐA-LỢI – KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM BÔ-ĐA-LỢI Trang 01. Mục lục Trang 02. (202). Kinh Trì Trai Trang 03. (203). Kinh Bô-Lị-Ða Trang 04. (204). Kinh La-Ma Trang 05. (205). Kinh Ngũ Hạ Phần Kết Trang 06. (206). … Read more17. PHẨM BÔ-ĐA-LỢI – KINH TRUNG A HÀM

16. PHẨM ĐẠI – KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM ÐẠI (Phần Sau) Trang 01. Mục lục 192. Kinh Ca-Lâu-Ô-Ðà-Di 193. Kinh Mâu-Lê-Phá-Quần-Na 194. Kinh Bạt-Ðá-Hòa-Lợi 195. Kinh A-Thấp-Bối 196. Kinh Châu-Na 197. Kinh Ưu-Bà-Ly 198. Kinh Điều Ngự Ðịa 199. Kinh … Read more16. PHẨM ĐẠI – KINH TRUNG A HÀM

14. PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT – KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch – Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT Trang 01. Mục lục Trang 02. (172). Kinh Tâm Trang 03. (173). Kinh Phù-Di Trang 04. (174). Kinh Thọ Pháp (I) Trang 05. (175). Kinh Thọ Pháp (II) … Read more14. PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT – KINH TRUNG A HÀM

13. PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT – KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch – Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT Trang 01. Mục lục Trang 02. (162). Kinh Phân Biệt Lục Giới Trang 03. (163). Kinh Phân Biệt Lục Xứ Trang 04. (164). Kinh Phân Biệt Quán Pháp … Read more13. PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT – KINH TRUNG A HÀM

12. PHẨM PHẠM CHÍ – KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM PHẠM CHÍ (Phần Ðầu) Trang 01. Mục lục Trang 02. (142). Kinh Vũ Thế Trang 03. (143). Kinh Thương-Ca-La Trang 04. (144). Kinh Toán Số Mục-Kiền-Liên Trang 05. (145). Kinh Cù-Mặc Mục-Kiền-Liên … Read more12. PHẨM PHẠM CHÍ – KINH TRUNG A HÀM

11. PHẨM ĐẠI (PI)- KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá – Trúc Phật Niệm, Việt Dịch và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ PHẨM ÐẠI (Phần Ðầu) Trang 01. Mục lục Trang 02. (117). Kinh Nhu Nhuyến Trang 03. (118). Kinh Long Tượng Trang 04. (119). Kinh Thuyết Xứ Trang 05. (120). Kinh Thưyết Vô Thường … Read more11. PHẨM ĐẠI (PI)- KINH TRUNG A HÀM