KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 50

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 50 KINH 1325. QUỶ ÁM[1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có con trai của Ưu-bà-di[2] thọ trai tám … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 50

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 49

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 49 KINH 1294. SỞ CẦU[1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 49

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 08

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 08 KINH 1267. SỬ LƯU [1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 08

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 47

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 47 KINH 1241. GIA NHÂN[1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc, đến … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 47

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 46

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 46 KINH 1222. TỔ CHIM[1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Vào … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 46

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 45

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 45 KINH 1198. A-LẠP-TỲ[1] Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ[2] ở trong tinh xá … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 45

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 44

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 44 KINH 1178. BÀ-TỨ-TRA[1] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong vườn Am-la, tại nước Di-hy-la[2]. Khi ấy, có thiếu phụ Bà-la-môn tên là Bà-tứ-tra[3], có sáu người con … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 44

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 43

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 43 KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN[1] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ của các Tiên nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ, có số đông các Tỳ-kheo[2] … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 43

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 42

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 42 KINH 1145. ƯNG THÍ[1] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc[2] đến chỗ Phật, cúi … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 42

KINH TẠP A HÀM – QUYỂN 41

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La. Việt dịch: Thích Ðức Thắng. Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ QUYỂN 41 KINH 1121. THÍCH THỊ[1] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ[2], Bấy giờ, có nhiều người họ Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ … Read moreKINH TẠP A HÀM – QUYỂN 41