KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 56. TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương XII – Tương Ưng Sự Thật

-ooOoo-

I. Phẩm Ðịnh

1.I. Ðịnh (S.v,414)

1) Ở Sàvatthi…

2) — Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có định, như thật rõ biết (pajànati). Và như thật rõ biết gì?

3) Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ”. Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ tập”. Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”. Như thật rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 56. TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 55. TƯƠNG ƯNG DỰ LƯU

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương XI – Tương Ưng Dự Lưu

-ooOoo-

I. Phẩm Veludvàra

1. I. Vua (S.v,342)

1-2) Sàvatthi. Ở đấy… nói như sau:

3) — Dầu cho, này các Tỷ-kheo, một vị Chuyển luân vương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này, cộng trú với chư Thiên ở cõi Ba mươi ba; tại đấy, vị ấy trú trong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ đoanh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp; tuy vậy, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sanh vào loài bàng sanh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ, và chưa thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 55. TƯƠNG ƯNG DỰ LƯU

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 54. TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương X – Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

-ooOoo-

I. Phẩm Một Pháp

1.I. Một Pháp (S.v,311)

1) Tại Sàvatthi…

2) Ở đây… nói như sau:

3) — Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp? Niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này các Tỷ-kheo, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào thời có quả lớn, có lợi ích lớn?

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 54. TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 53. TƯƠNG ƯNG THIỀN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương IX – Tương Ưng Thiền

-ooOoo-

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

1.I. Thanh Tịnh Thứ Nhất (S.v,307)

1-2) Tại Sàvatthi…

— Này các Tỷ-kheo, có bốn Thiền này. Thế nào là bốn?

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 53. TƯƠNG ƯNG THIỀN

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 52. TƯƠNG ƯNG ANURUDDHA

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương VIII – Tương Ưng Anuruddha

-ooOoo-

I. Phẩm Ðộc Cư

1.I. Ðộc Cư (1) (S.v,294)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anàthapindika.

2) Rồi Tôn giả Anuruddha trong khi độc cư Thiền tịnh, tâm tưởng suy tư sau đây được khởi lên: “Những ai thối thất bốn niệm xứ, cũng thối thất đối với họ là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu bốn niệm xứ thì cũng thực hiện được Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau”.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 52. TƯƠNG ƯNG ANURUDDHA

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 51. TƯƠNG ƯNG NHƯ Ý TÚC

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương VII – Tương Ưng Như Ý Túc

-ooOoo-

I. Phẩm Càpàla

1.I. Bờ Bên Kia (Tăng 29. 7 Ðại 2, 658a) (S.v,254)

1) …

2) — Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là bốn?

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 51. TƯƠNG ƯNG NHƯ Ý TÚC

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 50. TƯƠNG ƯNG LỰC

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương VI – Tương Ưng Lực

-ooOoo-

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

1.I Viễn Ly (S.v,249)

1) …

2) — Có năm lực này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lực.

3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Ðông, hướng về phương Ðông, xuôi về phương Ðông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 50. TƯƠNG ƯNG LỰC

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 49. TƯƠNG ƯNG CHÁNH CẦN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương V – Tương Ưng Chánh Cần

-ooOoo-

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

1-12.(I-XII) (S.v,244)

1-2) Tại Sàvatthi. Tại đấy, Thế Tôn nói như sau :

— Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn ?

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 49. TƯƠNG ƯNG CHÁNH CẦN

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 48. TƯƠNG ƯNG CĂN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương IV – Tương Ưng Căn (a)

-ooOoo-

I. Phẩm Thanh Tịnh

1. I. Thanh Tịnh (Tạp 26,3, Ðại 2,182c) (S.v,193)

1-2) Tại Sàvatthi… Thế Tôn thuyết:

3) — Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm căn.

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 48. TƯƠNG ƯNG CĂN

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 47. TƯƠNG ƯNG NIỆM XỨ

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

TẬP IV – THIÊN ĐẠI PHẨM
Chương III – Tương Ưng Niệm Xứ

-ooOoo-

I. Phẩm Ambapàli

1. I. Ambapàli (Tạp 24,20, Ðại 2,174a) (S.v,141)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại rừng Ambapàli.

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

3) — Có con đường độc nhất này, này các Tỷ-kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?

Read moreKINH TƯƠNG ƯNG BỘ: THIÊN ĐẠI PHẨM – 47. TƯƠNG ƯNG NIỆM XỨ