Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha): trọn bộ trong một trang

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

PHẦN ÐẦU ÐỀ (MĀTIKĀ)

[1] – Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho).

Bất yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ).
Yếu hiệp theo bất yếu hiệp (asaṅgahitena saṅgahitaṃ).
Yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena saṅgahitaṃ).
Bất yếu hiệp theo bất yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ).

Read moreBộ Chất Ngữ (Dhatukatha): trọn bộ trong một trang

Bộ Chất Ngữ: Trích Cú Từ Điển (Padabhājanīyānukkamo)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN
(Padabhājanīyānukkamo)

Akusala 73. 206. 253. 365. 447. 471. Bất thiện, pháp chẳng lành.

Aganthaniya 449. Phi cảnh phược, không bị pháp phược biết đặng.

Acetasika 136. Phi sở hữu tâm.

Ajjhatta 100. 488. Nội phần, phần bên trong.

Ajjhattabahiddha 100. Nội ngoại phần, phần bên trong và bên ngoài.

Ajjhattabahiddhārammaṇa 103. 271. 447. 490. Pháp biết cảnh nội ngoại phần, có cảnh nội ngoại phần.

Read moreBộ Chất Ngữ: Trích Cú Từ Điển (Padabhājanīyānukkamo)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp theo Bất Tương Ưng (Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.
(Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[452] – Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[453] – Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với ý xứ …
Những pháp mà bất tương ưng với ý quyền thì những pháp ấy trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp theo Bất Tương Ưng (Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng theo Bất Yếu Hiệp (Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP.
(Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[444] – Những pháp nào bất yếu hiệp với sắc uẩn bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng theo Bất Yếu Hiệp (Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp theo Tương Ưng (Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO TƯƠNG ƯNG.
(Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[413] – Những pháp nào tương ưng với thọ uẩn …
Những pháp nào tương ưng với tưởng uẩn …
Những pháp nào tương ưng với hành uẩn, thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười giới.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp theo Tương Ưng (Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng theo Yếu Hiệp (Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO YẾU HIỆP.
(Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[405] – Những pháp nào yếu hiệp với tập đế …
Những pháp nào yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng theo Yếu Hiệp (Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng theo Bất Tương Ưng (Vippayuttena vippayuttapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.
(Vippayuttena vippayuttapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[349] – Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[350] – Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với ý xứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng theo Bất Tương Ưng (Vippayuttena vippayuttapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng theo Tương Ưng (Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG.
(Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[315] – Những pháp nào tương ưng với thọ uẩn …
Những pháp nào tương ưng với tưởng uẩn …
Những pháp nào tương ưng với hành uẩn, các pháp mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng theo Tương Ưng (Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso)

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng theo Bất Tương Ưng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ) Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera) —o0o— XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG. (Vippayuttena sampayuttapadaniddeso) NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI [313] – Những … Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Tương Ưng theo Bất Tương Ưng

Bộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng theo Tương Ưng (Sampayuttena vippayuttapadaniddeso)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG.
(Sampayuttena vippayuttapadaniddeso)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[302] – Các pháp nào tương ưng với thọ uẩn …
Các pháp nào tương ưng với hành uẩn …
Các pháp nào tương ưng với thức uẩn …
Các pháp nào tương ưng với ý xứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

Read moreBộ Chất Ngữ: Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng theo Tương Ưng (Sampayuttena vippayuttapadaniddeso)