Bộ Nhân Chế Định: Trích Cú Từ Điển

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN (PADABHĀJANĪYĀNUKKAMO)

Akathaṅkathī 135. 144. : Không nghi ngờ

Akaniṭṭha 56. : Cỏi sắc-cứu-cánh thiên

Akaniṭṭhagāmī 7. 56. 152. : Sắc-cứu-cánh-thiên thú

Akasiralābhī 19-24. : Ðắc không khổ cực, có được không khổ cưc

Akicchalābhī 19-24. : Ðắc không khó khăn, có được không khó khăn

Akuppadhamma 7. 20. : Bất động pháp.

Akusala 11. 62. 64. 72. 74. 110. 141. 144. 148. : Bất thiện; không khéo léo, không thiện xảo.

Akusalamūla 65. : Bất thiện căn.

Read moreBộ Nhân Chế Định: Trích Cú Từ Điển

Bộ Nhân Chế Định: Phần Xiển Minh

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

PHẦN XIỂN MINH

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

XIỂN MINH PHẦN MỘT CHI (EKANIDDESO)

[17] – Thế nào là hạng thời giải thoát (puggalo samayavimutto)?

Ở đây có hạng người an trú do thân đắc được tâm giải thoát lúc đúng thời đúng dịp; và khi dùmg trí tuệ quán thấy thì một số lậu hoặc được đoạn tận. Ðây gọi là hạng người thời giải thoát.

[18] – Thế nào là hạng người phi thời giải thoát (puggalo asamayavimutto)?

Ở đây có hạng người không được an trú do thân đắc được tâm giải thoát lúc đúng thời đúng dịp, nhưng khi dùng trí tuệ quán thấy thì một số lậu hoặc được đoạn tận. Ðây gọi là hạng người phi thời giải thoát.

Read moreBộ Nhân Chế Định: Phần Xiển Minh

Bộ Nhân Chế Định: Phần Xiển Thuật

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera)
—o0o—

PHẦN XIỂN THUẬT (Uddesavāra)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

[1] – Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định, quyền chế định, và nhơn chế định.

UẨN CHẾ ÐỊNH (KHANDHAPAÑÑATTI)

[2] – Trong các uẩn, uẩn chế định có chừng bao nhiêu?

Có chừng năm uẩn là: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bao nhiêu đó gọi là uẩn chế định trong các uẩn.

XỨ CHẾ ÐỊNH (ĀYATANAPAÑÑATTI)

[3] – Trong các xứ, xứ chế định, có chừng bao nhiêu?

Có chừng mười hai xứ là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ; Bao nhiêu đó là xứ chế định trong các xứ.

Read moreBộ Nhân Chế Định: Phần Xiển Thuật