KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN THỨ NĂM MƯƠI HAI

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN THỨ NĂM MƯƠI HAI 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Tỳ-xá-ly, giảng đường … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN THỨ NĂM MƯƠI HAI

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM PHI THƯỜNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM PHI THƯỜNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM PHI THƯỜNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM TAM BẢO THỨ NĂM MƯƠI

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM TAM BẢO THỨ NĂM MƯƠI 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM TAM BẢO THỨ NĂM MƯƠI

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM CHĂN TRÂU THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM CHĂN TRÂU THỨ BỐN MƯƠI CHÍN (Phần thứ tư tụng riêng) 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM CHĂN TRÂU THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THẬP BẤT THIỆN THỨ BỐN MƯƠI TÁM

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM THẬP BẤT THIỆN THỨ BỐN MƯƠI TÁM 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THẬP BẤT THIỆN THỨ BỐN MƯƠI TÁM

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THIỆN ÁC THỨ BỐN MƯƠI BẢY

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM THIỆN ÁC THỨ BỐN MƯƠI BẢY 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THIỆN ÁC THỨ BỐN MƯƠI BẢY

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM KẾT CẤM THỨ BỐN MƯƠI SÁU

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM KẾT CẤM THỨ BỐN MƯƠI SÁU 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM KẾT CẤM THỨ BỐN MƯƠI SÁU

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM MÃ VƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM MÃ VƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại thành La-duyệt, vườn trúc Ca-lan-đà cùng chúng … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM MÃ VƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM CHÍN NƠI CƯ TRÚ CỦA CHÚNG SANH THỨ BỐN MƯƠI BỐN

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM CHÍN NƠI CƯ TRÚ CỦA CHÚNG SANH THỨ BỐN MƯƠI BỐN 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM CHÍN NƠI CƯ TRÚ CỦA CHÚNG SANH THỨ BỐN MƯƠI BỐN

KINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI BÁT CHÁNH THỨ BỐN MƯƠI BA

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 – TL 1997 KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI BÁT CHÁNH THỨ BỐN MƯƠI BA 1. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng … Read moreKINH TĂNG NHẤT A HÀM – PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI BÁT CHÁNH THỨ BỐN MƯƠI BA