Bộ Song Đối: 10 – Quyền Song (indriyayamaka) – phần 2/2

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

X. QUYỀN SONG (Indriyayamaka)

(tiếp theo Phần Chuyển Biến – Pavattivāro)

[720] NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[721] NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[722] NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Read moreBộ Song Đối: 10 – Quyền Song (indriyayamaka) – phần 2/2

Bộ Song Đối: 10 – Quyền Song (indriyayamaka) – phần 1/2

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

X. QUYỀN SONG (INDRIYAYAMAKAṂ)

PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATTIVĀRO)

[379] Hai mươi hai quyền là: nhãn quyền (cakkhundriyaṃ), nhĩ quyền (sotindriyaṃ), tỷ quyền (ghānindriyaṃ), thiệt quyền (jivhin-driyaṃ), thân quyền (kāyindriyaṃ), ý quyền (manindriyaṃ), nữ quyền (itthindriyaṃ), nam quyền (purisindriyaṃ), mạng quyền (jīvitindri-yaṃ), lạc quyền (sukhindriyaṃ), khổ quyền (dukkhindriyaṃ), hỷ quyền (somanassindriyaṃ), ưu quyền (domanassindriyaṃ), xả quyền (upekkhindriyaṃ), tín quyền (saddhindriyaṃ), cần quyền (viriyindri-yaṃ); niệm quyền (satindriyaṃ), định quyền (samādhindriyaṃ), tuệ quyền (paññindriyaṃ), tri vị tri quyền (anaññātaññassāmītindriyaṃ), tri dĩ tri quyền (aññindriyaṃ), tri cụ tri quyền (aññātāvindriyaṃ.)

Read moreBộ Song Đối: 10 – Quyền Song (indriyayamaka) – phần 1/2

Bộ Song Đối: 09 – Pháp Song (Dhammayamakaṃ)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

IX. PHÁP SONG (Dhammayamakaṃ)

PHẦN ÐỊNH DANH (Paññattivāro)

PHẦN XIỂN THUẬT (Uddesavāro)

[78] THIỆN LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

Pháp thiện là thiện phải chăng?

Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng?

Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng?

Vô ký là pháp vô ký phải chăng?

Pháp vô ký là vô ký phải chăng?

Read moreBộ Song Đối: 09 – Pháp Song (Dhammayamakaṃ)

Bộ Song Đối: 08 – Tâm Song (Cittayamakaṃ)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

VIII. TÂM SONG (Cittayamakaṃ)

XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso)

[1] NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT THÌ NGƯỜI ẤY TÂM SẼ DIỆT KHÔNG SANH PHẢI CHĂNG?

Hay là người nào tâm sẽ diệt không sanh thì người ấy tâm đang sanh chưa diệt phải chăng?

Người nào tâm không đang sanh mà đang diệt thì người ấy tâm sẽ không diệt mà sẽ sanh phải chăng?

Hay là người nào tâm sẽ không diệt mà sẽ sanh thì người ấy tâm không đang sanh mà đang diệt phải chăng?

Read moreBộ Song Đối: 08 – Tâm Song (Cittayamakaṃ)

Bộ Song Đối: 07 – Tùy Miên Song (anusayayamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

VII. TÙY MIÊN SONG (ANUSAYAYAMAKAṂ)

Bảy tùy miên là: dục ái tùy miên (kāmarāgānusaya), phẫn nộ tùy miên (Patighānusaya), ngã mạn tùy miên (Mānānusaya), tà kiến tùy miên (Ditthā-nusaya), hoài nghi tùy miên (Vicikichānusaya), hữu ái tùy miên (Bhavarāgā-nusaya), vô minh tùy miên (Avijjānusaya).

[1221] DỤC ÁI TÙY MIÊN NGỦ NGẦM Ở ÐÂU?

“Trong hai thọ thuộc dục giới(1) thì dục giới tùy miên ngủ ngầm ở đấy”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGỦ NGẦM Ở ÐÂU?

“Phẫn nộ tùy miên ngủ ngầm ở chổ là thọ khổ”(2)

NGÃ MẠN TÙY MIÊN NGỦ NGẦM Ở ÐÂU?

“Ngã mạn tùy miên ngủ ngầm ở chổ là trong hai thọ(3) thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới”.

TÀ KIẾN TÙY MIÊN NGỦ NGẦM Ở ÐÂU?

Tà kiến tùy miên ngủ ngầm ở chổ là trong tất cả pháp liên quan thân kiến(4) (Sabbasakkāyapariyapannadhamma).

Read moreBộ Song Đối: 07 – Tùy Miên Song (anusayayamaka)

Bộ Song Đối: 06 – Hành Song (sankhāyamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

VI. HÀNH SONG (SANKHĀRAYAMAKAṂ)

PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO)

[1023] Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành.

Hơi thở vào hơi thở ra là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành, tất cả pháp tương ứng tâm ngoài ra tầm tứ cũng là tâm hành.

PHẦN XIỂN THUẬT (UDDESAVĀRO)

[1024] Thân là thân hành? Thân hành là thân?

Khẩu là khẩu hành? Khẩu hành là khẩu?

Tâm là tâm hành? Tâm hành là tâm?

[1025] Phi thân là phi thân hành? Phi thân hành là phi thân?

Phi khẩu là phi khẩu hành? Phi khẩu hành là phi khẩu?

Read moreBộ Song Đối: 06 – Hành Song (sankhāyamaka)

Bộ Song Đối: 05 – Đế Song (saccayamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA) Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —o0o— NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI V. ÐẾ SONG (SACCAYAMAKA) 1- PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATIVĀRA) Bốn đế là: Khổ đế, … Read moreBộ Song Đối: 05 – Đế Song (saccayamaka)

Bộ Song Đối: 04 – Giới Song (dhātuyamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

IV. GIỚI SONG (DHĀTUYAMAKA)

1- PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATTIVĀRA)

[794] Mười tám giới là: nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới , tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới, pháp giới.

2- PHẦN XIỂN THUẬT (UDDESAVĀRA)

[795] Nhãn là nhãn giới? nhãn giới là nhãn?

Nhĩ là nhĩ giới? Nhĩ giới là nhĩ?… trùng …

Nhãn thức là nhãn thức giới? Nhãn thức giới là nhãn thức?… trùng …

Ý là ý giới? Ý giới là ý?

Ý thức là ý thức giới? Ý thức giới là ý thức?

Read moreBộ Song Đối: 04 – Giới Song (dhātuyamaka)

Bộ Song Đối: 03 – Xứ Song (āyatanayamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

III. XỨ SONG (ĀYATANAYAMAKA)

1- PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATTIVĀRO)

[279] Mười hai xứ; nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ.

2- PHẦN XIỂN THUẬT (UDDESAVĀRO)

[280] Nhãn là nhãn xứ? Nhãn xứ là nhãn?

Nhĩ là nhĩ xứ? Nhĩ xứ là nhĩ?

Tỷ là tỷ xứ? Tỷ xứ là tỷ?

Thiệt là thiệt xứ? Thiệt xứ là thiệt?

Thân là thân xứ? Thân xứ là thân?

Sắc là sắc xứ? Sắc xứ là sắc?

Thinh là thinh xứ? Thinh xứ là thinh?

Khí là khí xứ? Khí xứ là khí?

Vị là vị xứ? Vị xứ là vị?

Read moreBộ Song Đối: 03 – Xứ Song (āyatanayamaka)

Bộ Song Đối: 02 – Uẩn Song (khandhayamaka)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ SONG ĐỐI (YAMAKA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

II. UẨN SONG (KHANDHAYAMAKAṂ)

1 – PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATTIVĀRO)

[23] Năm uẩn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn.

2- PHẦN XIỂN THUẬT (UDDEVĀRO)

[24] Sắc là sắc uẩn? Sắc uẩn là sắc?

Thọ là thọ uẩn? Thọ uẩn là thọ?

Tưởng là tưởng uẩn? Tưởng uẩn là tưởng?

Hành là hành uẩn? Hành uẩn là hành?

Thức là thức uẩn? Thức uẩn là thức?

[25] Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn là phi sắc?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn là phi thọ?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn là phi tưởng?

Read moreBộ Song Đối: 02 – Uẩn Song (khandhayamaka)