Bộ Vị Trí: Trích Cú Từ Điển (Padabhajaniyānukkamo)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA) Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —o0o— NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN (Padabhajaniyānukkamo) TAM ĐỀ VỊ TRÍ 1 [Lưu ý: Số theo … Read moreBộ Vị Trí: Trích Cú Từ Điển (Padabhajaniyānukkamo)

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Đối Lập Thuận Tùng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

3. VỊ TRÍ TAM ÐỀ ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG
(PACCANĪYĀNULOMATIKAPAṬṬHĀNA)

TAM ÐỀ PHI THIỆN – TAM ÐỀ THIỆN
(NAKUSALATTIKA – KUSALATTIKA)

[1] Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn bất thiện, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: Ba uẩn và sắc sanh y tâm liên quan một uẩn vô ký quả hoặc vô ký tố.

Pháp bất thiện và pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên. Ba câu.

[2] Pháp thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện và pháp vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh khởi do nhân duyên. Ba câu.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Đối Lập Thuận Tùng

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Thuận Tùng Đối Lập

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

2. VỊ TRÍ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP
(ANULOMAPACCANĪYA TIKAPAṬṬHĀNA)

TAM ÐỀ THIỆN TAM ÐỀ PHI THIỆN
(KUSALATTIKE NAKUSALATTIKA)

[1] Pháp phi thiện liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn thiện.

Pháp phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn thiện.

Pháp phi vô ký liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn thiện.

Pháp phi bất thiện và pháp phi vô ký liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn thiện.

Pháp phi thiện và pháp phi vô ký liên quan pháp thiện sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn thiện: năm câu.

[2] Pháp phi bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn bất thiện.

Pháp phi thiện liên quan pháp bất thiện sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất thiện.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Thuận Tùng Đối Lập

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Đối Lập

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

16. VỊ TRÍ TAM ÐỀ ÐỐI LẬP
(PACCANĪYATIKAPAṬṬHĀNA)

TAM ÐỀ PHI THIỆN
(NA KUSALATTIKA)

[1] Pháp phi thiện liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: là ba uẩn bất thiện, vô ký và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất thiện, vô ký; hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn.

Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi “thiện” sanh khởi do nhân duyên: …

Pháp phi vô ký liên quan pháp phi “thiện” sanh khởi do nhân duyên: …

Pháp phi thiện và pháp phi vô ký liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên …

Pháp phi thiện và pháp phi bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh khởi do nhân duyên: năm câu.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Đối Lập

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Nhị Đề Nhị Đề Thuận Tùng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

4. VỊ TRÍ NHỊ ÐỀ NHỊ ÐỀ THUẬN TÙNG
(ANULOMADUKADUKAPAṬṬHĀNA)

NHỊ ÐỀ NHÂN NHỊ ÐỀ HỮU NHÂN
(HETUDUKASAHETUKADUKA)

[1] Pháp hữu nhân thành nhân liên quan pháp hữu nhân thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân thành nhân và pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân thành nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân thành nhân và pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân thành nhân liên quan pháp hữu nhân thành nhân và pháp hữu nhân phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân thành nhân và pháp hữu nhân phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Nhị Đề Nhị Đề Thuận Tùng

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Tam Đề Thuận Tùng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

3. VỊ TRÍ TAM ÐỀ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG
(ANULOMATIKATTIKAPAṬṬHĀNA)

TAM ÐỀ THIỆN TAM ÐỀ THỌ
(KUSALATTIKAVEDANĀTTIKA)

[1] Pháp tương ưng lạc thọ thành thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thành thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp tương ưng lạc thọ thành bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thành bất thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp tương ưng lạc thọ thành vô ký liên quan pháp tương ưng lạc thọ thành vô ký sanh khởi do nhân duyên.

[2] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có ba cách; trong bất ly có ba cách.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Tam Đề Thuận Tùng

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Nhị Đề Thuận Tùng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

2. VỊ TRÍ TAM ÐỀ NHỊ ÐỀ THUẬN TÙNG
(ANULOMATIKADUKAPAṬṬHĀNA)

TAM ÐỀ THIỆN NHỊ ÐỀ NHÂN
(KUSALATTIKAHETUDUKA)

[1] Pháp nhân thiện liên quan pháp nhân thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp nhân bất thiện liên quan pháp nhân bất thiện sanh khởi do nhân duyên.

Pháp nhân vô ký liên quan pháp nhân vô ký sanh khởi do nhân duyên.

[2] Pháp nhân thiện liên quan pháp nhân thiện sanh khởi do cảnh duyên.

Pháp nhân bất thiện liên quan pháp nhân bất thiện sanh khởi do cảnh duyên.

Pháp nhân vô ký liên quan pháp nhân vô ký sanh khởi do cảnh duyên.

[3] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có ba cách; trong trưởng có ba cách; trong vô gián có ba cách; trong đẳng vô gián có ba cách; trong câu sanh có ba cách; trong hỗ tương có ba cách; trsong y chỉ có ba cách; trong cận y có ba cách; trong tiền sanh có ba cách; trong trùng dụng có ba cách; trong nghiệp có ba cách; trong quả có một cách; trong vật thực có ba cách; trong bất ly có ba cách.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Tam Đề Nhị Đề Thuận Tùng

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Nhị Đề Tam Đề Thuận Tùng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

1. VỊ TRÍ NHỊ ÐỀ TAM ÐỀ THUẬN TÙNG
ANULOMADUKATTIKAPAṬṬHĀNAṂ

NHỊ ÐỀ NHÂN TAM ÐỀ THIỆN
(HETUDUKAKUSALATTIKAṂ)

PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāro)

[1] Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân sanh khởi do nhân duyên.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Tam Đề Vị Trí – Vị Trí Nhị Đề Tam Đề Thuận Tùng

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Vị Trí – Phần 22

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

NHỊ ÐỀ DẪN XUẤT
(NIYYĀNIKADUKAṂ)

PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāro)

[813] Pháp dẫn xuất liên quan pháp dẫn xuất sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn dẫn xuất … liên quan hai uẩn.

Pháp phi dẫn xuất liên quan pháp dẫn xuất sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn dẫn xuất.

Pháp dẫn xuất và pháp phi dẫn xuất liên quan pháp dẫn xuất sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn dẫn xuất … liên quan hai uẩn.

Pháp phi dẫn xuất liên quan pháp phi dẫn xuất sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi dẫn xuất … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, ý vật liên quan các uẩn, các uẩn liên quan ý vật; … liên quan một sắc đại hiển.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Vị Trí – Phần 22

Bộ Vị Trí: Nhị Đề Vị Trí – Phần 21

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

NHỊ ÐỀ SẮC GIỚI
(RŪPĀVACARADUKAṂ)

PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāro)

[751] Pháp sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn sắc giới … liên quan hai uẩn; có thời tái tục.

Pháp phi sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn sắc giới; có thời tái tục.

Pháp sắc giới và pháp phi sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn sắc giới … liên quan hai uẩn; có thời tái tục.

Pháp phi sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi sắc giới … liên quan hai uẩn; có thời tái tục.

Read moreBộ Vị Trí: Nhị Đề Vị Trí – Phần 21