Kinh 42 chương: Phần chánh kinh – HT Thích Viên Giác dịch

Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Thích Viên Giác dịch
Nguồn: Hoằng Ấn trước tác

Chương Mở Đầu:

Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng: “Con đường ly dục là con đường tốt nhất để đạt được sự thanh tịnh. An trú trong đại thiền định mới hàng phục được chúng ma”.
Ở tại vườn Lộc Uyển, Ngài chuyển bánh xe pháp về 4 chân lý độ cho 5 anh em Kiếu Trần Như đều chứng được đạo quả. Mỗi khi có những thầy Tý Kheo nào nêu lên những điều chưa rõ, cầu Phật chỉ giáo, Đức Thế Tôn giảng giải làm cho tất cả đếu được khai ngộ, chấp tay cung kính theo lời Phật dạy.

Read moreKinh 42 chương: Phần chánh kinh – HT Thích Viên Giác dịch

Kinh 42 chương: Phụ lục

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Phụ lục

BẢN DỊCH TIẾNG ANH CỦA
UPASAKA CHU CH’AN

CƯ SĨ TRÚC THIỀN (JOHN BLOFELD)

THE SUTRA OF FOURTY-TWO SECTIONS SPOKEN BY THE BUDDHA

Jointly translated in the Later Han Dynasty by the monks Kasyapa Matanga and Gobharana from Central India.

Read moreKinh 42 chương: Phụ lục

Kinh 42 chương: Chương 42 – Phương tiện tri kiến, Như thị tri kiến

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 42: Phương tiện tri kiến, Như thị tri kiến

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Ta xem vị vương hầu như bụi qua kẽ hở, xem những vàng ngọc quý báu như ngói gạch. Xem y phục lụa là như đồ giẻ rách. Xem đại thiên thế giới như một hột cải. Xem nước ao A Nậu như dầu thoa chân.

Read moreKinh 42 chương: Chương 42 – Phương tiện tri kiến, Như thị tri kiến

Kinh 42 chương: Chương 41 – Tinh tấn, Bỏ tình dục (Giải thoát)

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 41: Tinh tấn – Bỏ tình dục (Giải thoát)

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Người hành đạo giải thoát như con trâu chở nặng đi trong bùn lầy, dù mệt nhọc cũng không dám ngó nhìn hai bên, khi ra khỏi bùn lầy mới được thanh thản. Cũng vậy, người xuất gia nên tuệ quán tình dục còn nguy hiểm hơn bùn lầy, hãy trực tâm chánh niệm đạo giải thoát, mới có thể tránh khỏi đau khổ.

Read moreKinh 42 chương: Chương 41 – Tinh tấn, Bỏ tình dục (Giải thoát)

Kinh 42 chương: Chương 40 – Thân hành đạo, Tâm hành đạo

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 40: Thân hành đạo – Tâm hành đạo

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Người xuất gia hành đạo giải thoát không thể giống như trâu kéo xe. Bởi vì, thân hành đạo mà tâm đạo không hành thì vô ích. Nhưng nếu, tâm đạo luôn thực hành thì đâu cần hành đạo.

Read moreKinh 42 chương: Chương 40 – Thân hành đạo, Tâm hành đạo

Kinh 42 chương: Chương 39 – Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 39: Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Người thực hành chánh pháp của Đức Như Lai thì những lời dạy của Như Lai đều nên tín giải, thọ trì. Cũng như chén mật, ở giữa hay quanh miệng chén đều có vị ngọt. Chánh pháp của Như Lai cũng thế ấy.

Read moreKinh 42 chương: Chương 39 – Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ

Kinh 42 chương: Chương 38 – Mạng sống con người chỉ trong một hơi thở

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 38: Mạng sống con người chỉ trong một hơi thở

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật hỏi một vị Tỳ kheo:

– Mạng sống con người tồn tại bao lâu?

– Trong vài ngày.

– Thầy chưa hiểu đạo.

Đức Phật hỏi vị khác:

– Mạng sống con người tồn tại bao lâu?

Read moreKinh 42 chương: Chương 38 – Mạng sống con người chỉ trong một hơi thở

Kinh 42 chương: Chương 37 – Chứng đạo phải do sự tu tập (Như Lai chỉ là người chỉ đường)

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 37: Chứng đạo phải do sự tu tập (Như Lai chỉ là người chỉ đường)

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy dạy rằng: Phật tử dù xa Như Lai hàng ngàn dặm nhưng luôn tác ý, thực hành giới pháp của Như Lai, nhất định chứng đắc đạo quả. Những ai tuy thân cận bên Như Lai, thường thấy Như Lai, nhưng không thực hành giới pháp của Như Lai, nhất định không thể nào chứng đắc đạo quả.

Read moreKinh 42 chương: Chương 37 – Chứng đạo phải do sự tu tập (Như Lai chỉ là người chỉ đường)

Kinh 42 chương: Chương 36 – Lại nói về cái khó của con người

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 36: Lại nói về cái khó của con người

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Ra khỏi ác đạo, làm được thân người là khó. Khi được làm người, bỏ nữ thân thành nam thân là khó. Làm được thân người sáu căn đầy đủ, lành lặn là khó. Đầy đủ sáu căn, sinh nơi trung quốc là khó. Sinh nơi trung quốc, gặp được Phật pháp là khó. Gặp được Phật pháp, hưng khởi tín tâm là khó. Đã có tín tâm, phát tâm Bồ đề là khó. Phát tâm Bồ đề vô tu vô chứng là khó.

Read moreKinh 42 chương: Chương 36 – Lại nói về cái khó của con người

Kinh 42 chương: Chương 35 – Bỏ cấu nhiễm tâm, đạt đạo giải thoát

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

Chương 35: Bỏ cấu nhiễm tâm, đạt đạo giải thoát

I. DỊCH NGHĨA

Đức Phật dạy rằng: Như người luyện sắt, bỏ mạt cặn bã để làm nên thành phẩm, thành phẩm nhờ vậy tinh hảo. Người học đạo giải thoát cũng vậy, lọc bỏ những cấu nhiễm ở tâm, nhờ vậy tâm hạnh được giải thoát.

Read moreKinh 42 chương: Chương 35 – Bỏ cấu nhiễm tâm, đạt đạo giải thoát