[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 12. PHẨM HAMSA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM HAMSA 111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng…, Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 12. PHẨM HAMSA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 11. PHẨM PAROSATA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM PAROSATA 101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội…, Trăm kẻ ngu tụ hội. Thiền tư một trăm năm, Không bằng … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 11. PHẨM PAROSATA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 10. PHẨM LITTA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM LITTA 91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 10. PHẨM LITTA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 09. PHẨM APAYIMHA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM APAYIMHA 81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu…, Câu chuyện này, khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 09. PHẨM APAYIMHA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 08. PHẨM VARANA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM VARANA 71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara) Ai có việc làm trước…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 08. PHẨM VARANA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 07. PHẨM NỮ NHÂN

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM NỮ NHÂN 61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (Tiền thân Asàtamanta) Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 07. PHẨM NỮ NHÂN

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 06. PHẨM ÀSIMSA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM ÀSIMSA 51. CHUYỆN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Mahàsìlavà) Người luôn luôn hy vọng…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 06. PHẨM ÀSIMSA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 05. PHẨM LỢI ÁI

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM LỢI ÁI 41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka) Với người muốn mình lợi…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Ðạo Sư đã kể về … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 05. PHẨM LỢI ÁI

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 04. PHẨM KULAVAKA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM KULAVAKA 31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 04. PHẨM KULAVAKA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 03. PHẨM KURUNGA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IV Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ———-o0o———- PHẨM KURUNGA 21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP I – 03. PHẨM KURUNGA